Browsing № 1 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Бичко, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Пізнання істини як вірного (адекватного) знання про навколишній природний і суспільний світ тривалий час (від первісної міфології до філософії кінця ХVІІІ — початку ХІХ ст.) сприймалося як дзеркалоподібне «копіювання» ...
 • Шакун, Н. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті аналізується тлумачення історії в українській філософсько освітній думці XVII– XIX ст. з урахуванням тенденцій класичної пара дигми європейської культури. Автор вважає, що вітчизняна філософсько освітня думка ...
 • Михальченко, М. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті розглядається місце філософії освіти в соціокультурній теорії, її вплив на освітню політику держави та інститутів громадянського суспільства.
 • Добронравова, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Наука як пізнання тісно пов'язана з наукою як культурою, тобто з освітою, відтворюючою самих суб'єктів науки. Неминучий розрив між науковими інноваціями і освітніми традиціями стає особливо очевидним під час наукових ...
 • Лой, А. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Трансформація філософської освіти торкається загальних курсів і всієї системи викладання філософських дисциплін, як для майбутніх фахівців, так і для нефілософів. Для останніх не варто обмежуватись загальними курсами, а ...
 • Шевченко, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Стаття розглядає предметне поле філософії освіти. Розмежовуються філософія освіти і прикме ти освітньої філодокси, вказується її дезорієнтуюча роль в освіті. Стверджується, що основним завдан ням філософії освіти є ...
 • Корсак, К. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Перехід до суспільства знань потребує формуван ня у молоді філософії нанотехнологій. Для цього слід долучити до наявних предметів інформацію про найновіші відкриття точних наук, а також застосу вати запропонований авторський ...
 • Клепко, С. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті досліджується громадянська освіта як гуманітарна технологія, з'ясовуються її концеп туальні засади, реально діючі моделі та можливі її філософські обґрунтування за умов ризику, реанімації і фрустрації демократії. ...
 • Радіонова, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Ідеї критичної педагогіки поширюються напри кінці ХХ ст., що пояснюється автором посиленням тенденцій трансдисциплінарності і політизації сучасного гуманітарного знання. У статті розглядається запропоноване критичною ...
 • Ящук, Т. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Необхідність переосмислення призначеності і функцій філософського знання у сучасній системі освіти в зв'язку з радикальними суспільними перетво реннями в нашій країні актуалізує проблему визна чення змісту, структури і ...
 • Гайденко, В.; Предборська, І. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті феномен відчуження знань розглядається як процес перерод ження, викривлення природи основних функцій освіти, порушення первинної єдності між основними елементами освітньої системи. Аналізуються філософсько ...
 • Табачковський, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті аналізується процес переосмислення усталених поглядів на людину та культуру в їх освітянському заломленні, перехід від антропології нормативізму і ригоризму та відповідної їй норма тивістськи — репресивної ...
 • Култаєва, М. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті розглядаються можливості педагогіч ного мислення, яке може бути представлене у вигляді регіональної онтології і епістемологічної ситуації, уточнюється його функціональний потенціал і вплив на інші сфери суспільної ...
 • Лутай, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Оптимізація розв'язання найгостріших глобаль них проблем сучасності стала основним питанням не лише філософії, а й усього людства. У статті розробляється проблема ролі тієї сучасної концепції філософії освіти, яка зможе ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович (Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005)
  У статті розглядаються проблеми, пов'язані з пошуками нової парадигми підготовки людини до життя, яка б забезпечила не лише адаптивне став лення людини до дійсності, але й розвиток самої дійсності у відповідності до ...
 • Пазенок, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У системі методологічних настанов сучасної філософії принцип гуманізму є засадничим. Адже призначення освіти полягає, насамперед, у формуван ні відповідальної і совісної особистості, яка здатна утворювати світ справжнього ...
 • Бичко, А. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті розглядаються проблеми становлення та розвитку філософських аспектів освітнього процесу в Україні. Національна специфіка визнача ється як ментальними особливостями духовної культури народу, так і філософськими ...
 • Тарасов, Л.; Тарасова, Т. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  Розглядається нова глобальна стратегія мислення, яка заснована на еволюції природничо наукового знання і відповідає процесу демократизації суспільства, що відбувається у наш час. Оскільки покоління з новим мисленням ...
 • Ратніков, В. (Видавництво "Майстер-клас", 2005)
  У статті обговорюється проблема викладу вузівського курсу філософії. Виділяються два основних підходи до викладу філософії у вузі — «історико -філософський» і «проблемний». Аналізуються свідчення на користь кожного з них. ...

Search DSpace


Browse

My Account