Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Роль регіональних суб’єктів політики в забезпеченні принципу субсидіарності в Україні та впровадження концепції «нового регіоналізму»

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Мельник, Назарій Олегович
dc.date.accessioned 2022-04-09T11:43:00Z
dc.date.available 2022-04-09T11:43:00Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Мельник, Н. О. Роль регіональних суб’єктів політики в забезпеченні принципу субсидіарності в Україні та впровадження концепції «нового регіоналізму» / Н. О. Мельник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 30. – С. 80-89. – https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series22.2021.30.08 uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36759
dc.description.abstract Розглянуто «новий регіоналізм» як сучасну хвилю адміністративно-територіального реформування, яка з’явилася з 1990-х рр. в Європі, що надає нові функції регіонам, більше самостійних прав. Розкрито принцип субсидіарності, який є однією з трьох складових регіоналізації та інтеграції, заснованих на досвіді держав-членів ЄС, і полягає в мінімальному втручанні центральних органів влади в життя місцевих громад, лише за крайньої необхідності. Принцип не використовується в українських нормативних актах, однак його певні аспекти та складові є частиною законодавства України. Наголошується, що реформа децентралізації є на часі, особливо в умовах трансформації регіональних політичних суб’єктів. Часто до неї відносяться з недовірою, однак саме її уповільнення та несприйняття є загрозою для територіальної цілісності України. Визначено, що ці процеси повинні бути заздалегідь запланованими, спрогнозованими, з урахуванням регіональних інтересів й особливостей регіональних політичних суб’єктів. Концентрація влади в одних руках та принцип розподілення державних коштів у регіони з волі керівників держави та обласних центрів відходять у минуле. Підкреслено, що демократизація суспільства, яка набула ознак незворотності, вимагає децентралізації всіх гілок влади та переміщення багатьох функцій життєдіяльності в осередки місцевого самоврядування. Відповідно, регіональні громади вимагають більше самостійності та незалежності в прийнятті рішень на місцевому рівні а, отже, назріла потреба в реформуванні адміністративно- територіального устрою держави. Відзначено, що «новий регіоналізм» змінив правила несправедливої гри і функції регіонів наповнилися новим змістом – розподіляються владні повноваження, місцеві громади стають автономними. Для розгляду поставленої проблеми в роботі використано системний підхід, порівняльний метод, основи діалектичного аналізу. uk
dc.description.abstract The «new regionalism» is seen as a modern wave of administrative-territorial reform that has emerged in Europe since the 1990s. It gave new functions to the regions, giving them more independent rights. The principle of subsidiarity is revealed, which is one of the three components of regionalization and integration, based on the experience of EU member states and consists in the minimal intervention of central authorities in the lives of local communities, only when absolutely necessary. The principle is not used in Ukrainian regulations, but its certain aspects and components are part of Ukrainian legislation. It is emphasized that the reform of decentralization is on time, especially in the context of the transformation of regional politics actors. She is often treated with fear and distrust. However, its slowdown and rejection are a threat to the territorial integrity of Ukraine. It is determined that these processes should be planned in advance, forecasted, taking into account regional interests and features of regional political subjects. The concentration of power on one hand and the principle of distribution of state funds in the regions by the will of the heads of state and regional centers are a thing of the past. It is emphasized that the democratization of society, which has acquired signs of irreversibility, requires the decentralization of all branches of government and the transfer of many vital functions to the centers of local self-government. Accordingly, regional communities demand more autonomy and independence in decision-making at the local level and, consequently, there is a need to reform the very administrative-territorial structure of the state. It is noted that the «new regionalism» has changed the rules of the unfair game and the functions of the regions have been filled with new meaning - now the government is forced to share its powers, local communities become autonomous entities, and have many internal issues. To consider the problem, the system approach, comparative method, basics of dialectical analysis were used in the work. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова uk
dc.subject регіональні політичні суб’єкти uk
dc.subject регіоналізм uk
dc.subject регіоналізація uk
dc.subject новий регіоналізм uk
dc.subject федералізація uk
dc.subject регіональна ідентичність uk
dc.subject субсидіарність uk
dc.subject regional political subjects uk
dc.subject regionalism uk
dc.subject regionalization uk
dc.subject new regionalism uk
dc.subject federalization uk
dc.subject regional identity uk
dc.subject subsidiarity uk
dc.title Роль регіональних суб’єктів політики в забезпеченні принципу субсидіарності в Україні та впровадження концепції «нового регіоналізму» uk
dc.title.alternative The Role of Regional Polics Actors in Ensuring the Principle of Subsidiarity in Ukraine and Implementation of the Concept of the «New Regionalism» uk
dc.type Article uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics