Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Структурна модель іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ярошенко, О. В.
dc.date.accessioned 2020-04-21T10:43:44Z
dc.date.available 2020-04-21T10:43:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ярошенко, О. В. Структурна модель іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності / О. В. Ярошенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 301-305. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28214
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі визначення компонентного складу іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності. Проаналізовано сучасні дослідження міжкультурної комунікативної компетентності. Виділено спільні знакові риси для визначення міжкультурного спілкування: 1) взаємодія між людьми; 2) партнери є носіями різних мов; 3) культурна відмінність як джерело непорозумінь; 4) ефективність – досягнення мети спілкування. Проаналізовано відмінність між компонентами іншомовної комунікативної компетентності й міжкультурної комунікативної компетентності та доведено, що іншомовна комунікативна компетентність містить міжкультурний складник лише в окремих компонентах, а міжкультурна комунікативна компетентність не містить складника, який би відповідав за навчання іноземної мови як такої. Виявлено необхідність створення універсальної структурної моделі іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності, яка містить культурно-специфічні елементи, а також може стати основою для навчання іноземної мови. На основі поєднання існуючих елементів і додавання нових запропоновано модель іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності, яка складається з трьох компонентів: когнітивного (міжкультурна усвідомленість), соціально-процесуального (міжкультурна ефективність/вправність) і перцептивно-психологічного (міжкультурна чутливість). До міжкультурної усвідомленості включено мовну й лінгвосоціокультурну компетентності; до міжкультурної ефективності/ вправності – мовленнєву компетентність в аудіюванні, читанні, говорінні й письмі, навчально-стратегічну компетентність і прагматичну компетентність (вміння використовувати мову відповідно до контексту і ситуації міжкультурного спілкування); а до міжкультурної чутливості віднесено психологічну компетентність (здатність особистості враховувати в процесі міжкультурної комунікації психологічні особливості сприймання нової культури). ua
dc.description.abstract The article is dedicated to the problem of defining the components of foreign-language intercultural communicative competence. Modern researches of intercultural communicative competence are analysed. The common features of the intercultural communication are selected: 1) interaction between people; 2) interlocutors are native speakers of different languages; 3) culture diversity is a source of misunderstanding; 4) effectiveness is the aim of communication. The difference between the components of foreign-language communicative competence and intercultural communicative competence is analysed and it is manifested that foreign-language communicative competence contains cultural elements only within some components while intercultural communicative competence does not pay any attention to the process of foreign language acquisition. The need to create a universal structural model of foreign-language intercultural communicative competence that would contain culture-specific elements and serve as a basis for teaching foreign language is revealed.The model of foreign- language intercultural communicative competence that combines the existing and adds two new components is proposed. The constituents of the model are the following: cognitive unit (intercultural awareness), social-procedural unit (intercultural effectiveness / adroitness) and perceptive-psychological unit (intercultural sensitivity). Intercultural awareness includes language and linguosociocultural competences. Intercultural effectiveness / adroitness contains language skills (in listening, reading, speaking, writing), strategic competence and pragmatic competence (ability to use language appropriately according to the context and situation of intercultural communication). Intercultural sensitivity embraces psychological competence (personal capability to consider psychological peculiarities of perception of a new culture in the process of intercultural communication). ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject міжкультурна комунікація ua
dc.subject міжкультурна комунікативна компетентність ua
dc.subject іншомовна комунікативна компетентність ua
dc.subject іншомовна міжкультурна комунікативна компетентність ua
dc.subject міжкультурна усвідомленість ua
dc.subject міжкультурна чутливість ua
dc.subject міжкультурна ефективність/вправність ua
dc.subject прагматична компетентність ua
dc.subject психологічна компетентність ua
dc.subject intercultural communication ua
dc.subject intercultural communicative competence ua
dc.subject foreign-language communicative competence ua
dc.subject foreign-language intercultural communicative competence ua
dc.subject intercultural awareness ua
dc.subject intercultural sensitivity ua
dc.subject intercultural effectiveness / adroitness ua
dc.subject pragmatic competence ua
dc.subject psychological competence ua
dc.subject.classification 372.881.111.1 ua
dc.title Структурна модель іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності ua
dc.title.alternative Structural model of foreign-language intercultural communicative competence ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics