Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчальний текст як засіб породження нових смислів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Баландіна, Н. Ф.
dc.date.accessioned 2018-06-01T10:05:32Z
dc.date.available 2018-06-01T10:05:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Баландіна, Н. Ф. Навчальний текст як засіб породження нових смислів / Н. Ф. Баландіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 14-19. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19410
dc.description.abstract Навчальний текст є важливим засобом формування мовленнєвих умінь і навичок, джерелом вивчення мовних одиниць і категорій, а також стимулом, що може мати безліч ситуативних реалізацій й інтерпретацій в навчальному процесі. Раціональне використання навчального тексту прямо залежить від належного добору цієї дидактичної одиниці, уміння сприймати й аналізувати подану в ній інформацію, синтезувати у формі цілісного знання, від засвоєного раніше до нового. Подані теоретичні міркування обґрунтовуються на прикладі підручника, який є авторською версією аналітично-дискурсивного підходу до навчального тексту як до засобу породження навчального дискурсу і нових смислів. Практична взаємодія навчального тексту і навчального дискурсу показана в межах роботи з фрагментами літературних щоденників і з залученням таких видів діяльності, як читання / слухання, говоріння і письмо. ua
dc.description.abstract Учебный текст является важнейшим средством формирования речевых умений и навыков, источником изучения языковых единиц и категорий, а также стимулом, способствующим множеству ситуативных реализаций и интерпретаций в учебном процессе. Успешность работы с учебным текстом напрямую зависит от надлежащего отбора этой дидактической единицы, умения воспринимать и анализировать представленную в ней информацию, синтезировать в форме целостного знания, от усвоенного ранее к новому. Теоретические рассуждения обосновываются на примере учебника, который является авторской версией аналитико-дискурсивного подхода к учебному тексту как к средству порождения учебного дискурса и новых смыслов. Практическое взаимодействие учебного текста и учебного дискурса показано в рамках работы с фрагментами литературных дневников и с привлечением таких видов деятельности, как чтение / слушание, говорение и письмо. ua
dc.description.abstract An instructional text is an important means of forming language skills, a source of learning language units and categories, and a stimulus that can possess multiple situational actualizations and interpretations in the educational process. The rationalusage of aninstructiona ltext depends directly on the proper choice of this didactic unit, ability to perceive and analyse the given information, synthesize it in the form of holistic knowledge, from the previously learnt to the new. The offered theoretical reasoning is proved on the basis of a textbook that is an author’s version of an analytical and discourse approach to an instructional text as the means of generating teaching discourse and new meanings. The practical interaction of aninstructional text and teaching discourse is shown in the frame work of workingwith fragments of literary journals and including such activities as reading/listening, speaking, and writing. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject лінгводидактика ua
dc.subject навчальний текст ua
dc.subject навчальний дискурс ua
dc.subject інтерпретація тексту ua
dc.subject лингводидактика ua
dc.subject учебный текст ua
dc.subject учебный дискурс ua
dc.subject интерпретация текста ua
dc.subject linguadidactics ua
dc.subject instructional text ua
dc.subject teachingdiscourse ua
dc.subject textinterpretation ua
dc.subject.classification 37.02:81'42 ua
dc.title Навчальний текст як засіб породження нових смислів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics