DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/62
Title: Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні
Authors: Скубашевська, Ольга Станіславівна
Keywords: особистість
становлення
інноваційна освіта
інформаційне суспільство
інформаційні технології
педагогічний дискурс
мовні стратегії
економіка знань
personality
formation
innovative education
information society
information technologies
pedagogical discourse
language strategies
knowledge economy
Issue Date: 2010
Publisher: НПУ імені М.Драгоманова
Citation: Скубашевська, Ольга Станіславівна. Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : автореферат дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 / О. С. Скубашевська ; наук. консультант В. П. Андрущенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 31 с.
Abstract: Розкрито сутність інноваційного розвитку освіти як соціокультурного феномену за умов становлення інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано роль інформаційних технологій у процесі інноваційного розвитку освіти. Доведено, що впровадження інформаційних освітніх технологій є одним з основних чинників становлення та розвитку суспільства знань. Обгрунтовано теоретичні засади впровадження інноваційних освітніх технологій, якими є висока інформаційна культура особистості, що базується на загальнолюдських цінностях та адекватній новому суспільству моделі морального виховання його членів. Зазначено, що використання інформаційних освітніх технологій базується на особистісно-орієнтованому підході до процесу навчання, відмові від раціоцентризму, розвитку креативного потенціалу особистості, вільному вираженні нею власних поглядів і переконань, емоцій і почуттів. Розкрито об'єктивну обумовленість і потребу інформатизації освіти як єдиного засобу передачі інформації, інтенсифікації навчально-виховного процесу, нарощування обсягу знань, підвищення дієвості контролю, успішності учнів і студентів, розширення інтелектуальних можливостей учасників навчально-виховного процесу, розширення міри свободи особистості.
The essence of innovative development in education is examined in the dissertation as a sociocultural phenomenon in terms of formation of information society in Ukraine. The dissertation provides the analysis of the role played by information technologies in the process of innovative development of education. The introduction of educational information technologies is proved to be one of the main factors of formation and development of the knowledge society. The main principle of implementation of innovative educational technologies is first of all high personal information culture based on values common to all mankind and on the model of moral upbringing adequate to the new society. The author stresses that the use of information technologies in education is founded on personalisation of education, refusal of ratiocenterism, development of a creative potential in a personality, free personal self-expression. Objective conditions and need for informatization of education are outlined in the thesis. Informatization in education is presented as the only means of information transfer, intensification of educational process, growth of knowledge volume, increase in efficiency of students success control, expansion of intellectual horizons of educational process participants, expansion of personal freedom.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/62
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skubashevska.pdf309.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.