DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4981
Title: Теоретико-методичні засади проектування системи «техносвіт – технологічна освіта» у вищих навчальних закладах.
Authors: Авраменко, Олег Борисович
Keywords: проектування
система
технічні дисципліни
педагогічна система
фахова підготовка
техніко-технологічні знання
компетентність
інтеграція
design
system
technology disciplines
educational system
professional training
technical and technological knowledge
competence
integration
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгомагова
Citation: Авраменко, Олег Борисович. Теоретико-методичні засади проектування системи "техносвіт-технологічна освіта" у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / О. Б. Авраменко ; наук. консультант М. С. Корець ; М-во освіти і науки України, Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 38 с.
Abstract: У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено авторську інтегративну систему «техносвіт – технологічна освіта», досліджено теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти. Проаналізовано базові поняття дослідження, розкрито сутність техносвіту як соціально-культурного феномену. Обґрунтовано концепцію та розроблено модель системи «техносвіт – технологічна освіта». Доведено, що технічна підготовка майбутніх учителів технологій за допомогою системи «техносвіт – технологічна освіта» повинна бути підпорядкована змісту професійної підготовки фахівців техніко-технологічної сфери, сучасним досягненням техніки і технологій, забезпечувати наступність у змісті й формах професійної підготовки фахівців на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. Розкрито сутність, значення, основні принципи, зміст, форми і методи педагогічного супроводу системи «техносвіт – технологічна освіта» та експериментально перевірено її ефективність у вищих навчальних закладах.
Author integrative system «Technological World – Technological Education in the higher education» is theoretically substantiated and experimentally checked, the theoretical and methodological foundations of the technological education future specialists training are investigated. Basic concepts of «Technological World» researchers are analyzed and the essence as a social and cultural phenomenon is covered. The concept is substantiated and the model of «Technological World – technological education» is developed. It is proved that the technical training of future technology teachers is made by creating «Technological World – Technological Education» system and should be subjected to the content of technical and technological spheres of professional training , advanced equipment and technology to ensure continuity in content and form of vocational training at the different educational levels. The essence, value basic principles, content, forms and methods of pedagogical support system «Technological World – Technological Education» are covered and higher education effectiveness is tested in practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4981
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avramenko.pdf703.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.