DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4774
Title: Становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації: філософський аналіз
Authors: Кивлюк, Ольга Петрівна
Keywords: інформаційна педагогіка
глобалізація
інформатизація
освіта
особистість
інформаційно-комунікаційні технології
інформаційні освітні технології
безперервна освіта
information pedagogy
globalization
informatization
education
personality
information and communication technologies
information educational technologies
lifelong education
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації: філософський аналіз : автореф. дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.10 / О. П. Кивлюк ; наук. консультант В. П. Андрущенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2013. - 31 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене комплексному аналізу процесу глобалізації освіти та визначенню сутності, обґрунтуванню методологічного та світоглядного значення, етапів, напрямків становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації та її впливу на формування самостійної творчої особистості. Показано, що впровадження інформаційної педагогіки в українському контексті є одним з головних чинників становлення і розвитку інноваційно-інформаційного суспільства. Головними засадами впровадження інформаційних освітніх технологій є насамперед висока інформаційна культура особистості, що базується на загальнолюдських цінностях та адекватній інноваційно-інформаційному суспільству моделі морального виховання його членів. Визначено положення про можливості та межі практичної реалізації інформаційної педагогіки, параметри розвитку інформаційної педагогіки впродовж життя, сутність феномену безперервної освіти. Узагальнено розуміння вектору розвитку освіти, трансформації змісту та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання та основних напрямів інформатизації навчального процесу під тиском глобалізації та інформаційної революції. Розкрито об’єктивну обумовленість і потребу інформатизації освіти як єдиного засобу швидкісної передачі інформації, інтенсифікації навчально-виховного процесу, нарощування об’єму знань, підвищення дієвості контролю успішності учнів та студентів, розширення інтелектуальних можливостей учасників навчально-виховного процесу.
Dissertation is devoted to the complex analysis of globalization of education and determining essence, substantializing methodological and philosophical meaning, stages, directions of the becoming of information pedagogy in the context of globalization and its impact on the formation of independent creative personality. It was shown that introduction of information pedagogy in Ukrainian context is one of the main factors of becoming and development of innovative information society. The main principles of the implementation of information educational technologies is primarily a high information culture of a personality based on values and adequate innovation and information model of moral education of its members that are common for society. Provisions about possibilities and limits of practical realization of information pedagogy, parameters of development of information pedagogy throughout life, essence of the phenomenon of continuing education were determined. Understanding of vector of development of education and transformation of content and use of information and communication technologies of education and main directions of informatization of educational process information under the pressure of globalization and information revolution were generalized. Objective conditionality and the need for informatization of education as the only means of high-speed data transmission, intensification of educational process, increasing the volume of knowledge, improvement of efficiency of pupils’ and students’ performance control, expanding intellectual capacities of members of educational process were revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/4774
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyvliuk.pdf351.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.