DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1754
Title: Методика формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів на практичних заняттях з вищої математики
Authors: Максимова, Тетяна Сергіївна
Keywords: професійно-орієнтована евристична діяльність
евристичні уміння з вищої математики
евристичні прийоми
евристико-дидактичні конструкції з вищої математики
евристичне навчання математики
professionally-directional heuristic activity
heuristic skills in higher mathematics
heuristic modes
heuristic and didactic constructions in higher mathematics
heuristic technology of teaching mathematics
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Максимова, Тетяна Сергіївна. Методика формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів на практичних заняттях з вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.С. Максимова ; наук. кер. О. І. Скафа ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.
Abstract: У дисертації запропоновано науково обґрунтовану методичну систему формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів технічних ВНЗ на практичних заняттях з вищої математики на засадах глибокого вивчення винахідницького аспекту евристики, наукових основ інженерної діяльності. Сформульовано методичні вимоги до задавання цілей, змісту навчального матеріалу, вибору методів, організаційних форм, засобів навчання, які сприяють формуванню та розвитку професійно-орієнтованої евристичної діяльності майбутніх інженерів в умовах евристичного навчання математики. Визначено роль евристичних прийомів у формуванні евристичних умінь та професійно-орієнтованої евристичної діяльності та на цій основі вказано на шляхи та розроблено способи формування цієї діяльності у майбутніх інженерів. Сконструйовано технології створення та використання евристико-дидактичних конструкцій (ЕДК) на практичних заняттях з вищої математики. Розроблені системи евристично-орієнтованих задач та навчальні комп’ютерні програми з вищої математики із класу ЕДК. Обґрунтована доцільність застосування педагогічних програмних засобів та професійних математичних пакетів.
In the dissertation it is suggested the scientifically founded methodical system of forming of professionally-directional heuristic activity of future engineers on practical studies in higher mathematics in condition of introduction heuristic technology of teaching. It is formulated the methodical demands for assigning aims, contains of teaching material, methods selection, organizational forms, means of teaching which are facilitating the forming of professionally-directional heuristic of students. It is determined the system of professionally important heuristic skills. It is established the heuristic modes in the process of formation heuristic skills and professionally-directional heuristic activity. It is observed the ways and elaborated the means of formation of this students activity. It is constructed the technologies of creating and using of heuristic and didactic constructions in higher mathematics during practical studies. It is founded opportunity of use of pedagogical and professional mathematical software.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1754
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksymova.pdf319.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.