DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 32 (Частина2) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16570
Title: Організаційне забезпечення логопедичної роботи в умовах дитячої поліклініки
Authors: Пінчук, Ю. В.
Keywords: організація логопедичної роботи
посадові обов’язки логопеда поліклініки
первинний прийом логопеда
розподіл робочого часу логопеда
профілактична робота логопеда
санітарно-просвітницька робота логопеда
диспансеризація дітей з вадами мовлення
логопедична документація
робота методичного об’єднання логопедів
организация логопедической работы
должностные обязанности логопеда поликлиники
первичный прием логопеда
распределение рабочего времени логопеда
профилактическая работа логопеда
санитарно- просветительская работа логопеда
диспансеризация детей с нарушениями речи
логопедическая документация
работа методического объединения логопедов
organization of speech therapy
duties of speech therapist of children’s clinic
initial consultation of speech therapist in children's clinic
distribution of working time of speech therapist
speech therapist preventive work
medical examination of children with speech disorders
documentation of speech therapist
work of the methodical association of speech therapists
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пінчук, Ю. В. Організаційне забезпечення логопедичної роботи в умовах дитячої поліклініки / Ю. В. Пінчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 52-58.
Abstract: У статті розглядається проблема організації логопедичної роботи у системі Міністерства охорони здоров’я, а саме в умовах дитячої поліклініки. Проаналізовані державні документи щодо забезпечення логопедичною допомогою дітей різних категорій в межах лікувально-профілактичних закладів. Зазначені вимоги щодо кваліфікації фахівця з логопедії, описаний основний зміст професійної діяльності та посадові обов’язки логопеда дитячої поліклініки. Здійснено опис розподілу робочого часу фахівця з логопедії. Розглянуті особливості первинного прийому дітей логопедом у дитячій поліклініці. Пояснюється, як відбувається комплектування груп і підгруп для корекційної роботи. Також розкривається зміст профілактичної та санітарно-просвітницької роботи логопеда у закладах охорони здоров’я. У статті описується порядок і зміст диспансеризації дітей з вадами мовлення. Подані зразки ведення звітно-облікової логопедичної документації. Проаналізована діяльність методичного об’єднання логопедів закладів охорони здоров’я.
В статье рассматривается проблема организации логопедической работы в системе Министерства здравоохранения, а именно в условиях детской поликлиники. Проанализированы государственные документы по обеспечению логопедической помощи детям разных категорий в лечебно-профилактических учреждениях. Указаны требования к квалификации специалиста по логопедии, описано основное содержание профессиональной деятельности и должностные обязанности логопеда детской поликлиники. Представлено распределение рабочего времени специалиста по логопедии. Рассмотрены особенности первичного приема детей логопедом в детской поликлинике. Объясняется, как происходит комплектование групп и подгрупп для коррекционной логопедической работы. Также раскрывается содержание профилактической и санитарно-просветительской работы логопеда в учреждениях здравоохранения. В статье описывается порядок и содержание диспансеризации детей с нарушениями речи. Поданы образцы ведения отчетно-учетной логопедической документации. Проанализирована деятельность методического объединения логопедов учреждений здравоохранения.
The article describes the problem of organizing of speech therapy work within the Ministry of Health system, namely in children's clinics. The article offers analysis of public documents related to provision of speech therapy to children of different categories within the medical institutions. It describes requirements for qualification of a specialist in speech therapy, main content of his/her professional activities and duties of speech therapist of children’s clinic. It describes the distribution of working time of speech therapist. The article describes the requirements to the initial consultation of speech therapist in children's clinic. It explains how to form groups and subgroups for corrective speech therapy work. It also describes the content of preventive measures and educative activities of speech therapist in medical institutions The article describes procedure of registration and keeping record of the assistance rendered and progress achieved/not achieved by children with speech disorders. It offers samples of reporting documentation of speech therapist. The article provides analysis of activities of methodical association of speech therapists from medical institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16570
Appears in Collections:Випуск 32 (Частина2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pinchuk.pdf454.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.