DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16491
Title: Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
Authors: Сак, Т. В.
Keywords: особистісно орієнтований підхід
компетентісний підхід
життєва компетентність
узагальнений спосіб
особистісні
пізнавальні
регулятивні
комунікативні узагальнені способи дії
личностно ориентированный и компетентностный подходы
обобщенный способ действия
личностные
познавательные
регулятивные
коммуникативные обобщенные способы действий
personality and competence oriented approaches
generalized mode of action
personality
cognitive
regulatory
communication generalized mode of action
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сак, Т. В. Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Т. В. Сак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 239-244.
Abstract: У статті представлено особливості нового Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з тяжкими порушеннями мовлення, що ґрунтується на особистісно орієнтованому і компетентнісному підходах, який доповнюється життєвою компетентністю; описано мету та завдання, пов’язані з компенсацією порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме безбар’єрному включенню школярів з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя. Визначено психолого-педагогічні умови формуванням узагальнених способів дії: комунікативних, особистісних, пізнавальних, регуляційних. Розкрито особливості формування узагальнених способів дій, пов’язаних із проявами загальних і специфічних закономірностей дизонтогенетичного розвитку при тяжких порушеннях мовлення. Окреслено подальший напрямок дослідження проблеми, що полягатиме у розробленні психолого-педагогічних механізмів реалізації узагальнених способів дії у змісті Навчальних програм, критеріях оцінювання навчальних досягнень, та навчально-дидактичному забезпеченні школярів з тяжкими порушеннями мовлення, загалом буде спрямований на реалізацію завдань, окреслених питанням реформування спеціальної освіти на найближчі роки.
В статье рассматриваются особенности Государственного стандарта начального общего образования для детей с особенностями в развитии, в том числе и с нарушениями речи, разработанный на личностно ориентированном и компетентносном подходах; выделены психологические условия, связанные с формированием обобщенных способов действия: коммуникативных, личностных, познавательных, регулятивных. Представлены особенности формирования обобщенных способов действия (связанных с проявлениями общих и специфических закономерностей дизонтогенетического развития при нарушениях речи). Определено дальнейшее направление изучения проблемы, которое предполагает разработку психолого-педагогических механизмов реализации обобщенных способов действия в содержании учебно-дидактического обеспечения учеников с нарушением речи.
The paper presents features of the new State standard primary education for children with special educational needs, including children with severe speech disorders, based on the learner-centered and competency approach; Psychological and pedagogical conditions for the general modes of action: communication, personality, cognitive, regulatory, The features for the general course of action related to the manifestation of the general and specific patterns of dyzontohenetychnoho with severe speech disorders. Outlined the future direction of research problems which consist in the development of psychological and educational mechanisms for implementing generalized modes of action in the matter of educational programs and educational and didactic support for students with severe speech disorders.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16491
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sak.pdf367.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.