DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16456
Title: Результати впровадження технології корекційного впливу на емоційний розвиток учнів в освітніх середовищах з різними формами організації навчання
Authors: Коваленко, В. Є.
Keywords: емоції
емоційний розвиток
освітнє середовище
компоненти емоційного розвитку
розумова відсталість
эмоции
эмоциональное развитие
образовательная среда
компоненты эмоционального развития
умственная отсталость
emotions
emotional development
components of emotional development
educational environment
mental retardation
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коваленко, В. Є. Результати впровадження технології корекційного впливу на емоційний розвиток учнів в освітніх середовищах з різними формами організації навчання / В. Є. Коваленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 173-178.
Abstract: У статті розглядається проблема емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів, які навчаються в освітніх середовищах з різними формами організації навчання. Освітнє середовище розглядається як система корекційного впливу на хід розвитку розумово відсталого учня шляхом створення спеціальних умов (просторово-предметних, психодидактичних, соціальних), що сприяють збереженню його здоров’я та формуванню особистості як цілісної структури в єдності таких її компонентів, як пізнавальні процеси й емоційно-вольова сфера, досвід (знання, уміння, навички, звички), потреби, інтереси, цілі та мотиви. Автором представлена комплексна програма корекції порушень емоційного розвитку в експериментальних умовах освітнього середовища, яка включає технології прямого та опосередкованого впливу. Зазначені технології застосовувались в освітніх середовищах з індивідуальною, інтернатною та екстернатною формами навчання. У статті вказується, що проведення серії індивідуально-групових позакласних корекційно-розвивальних занять та впровадження технології опосередкованого впливу забезпечило розвиток змістового та інструментального компонентів емоційної сфери учнів.
В статье рассматривается проблема эмоционального развития умственно отсталых младших школьников, которые пребывают в образовательных средах с различными формами организации обучения. Образовательная среда рассматривается как система коррекционного воздействия на ход развития умственно отсталого ученика путем создания специальных условий (пространственно-предметных, психодидактических, социальных), способствующих сохранению его здоровья и формированию личности как целостной структуры в единстве таких ее компонентов, как познавательные процессы и эмоционально-волевая сфера, опыт (знания, умения, навыки, привычки), потребности, интересы, цели и мотивы. Автором представлена комплексная программа коррекции нарушений эмоционального развития в экспериментальных условиях образовательной среды, которая включает технологии прямого и косвенного влияния. Технологии прямого и косвенного коррекционно-развивающего воздействия применялись в образовательной среде с индивидуальной, интернатной и экстернатной формами обучения. В статье указывается, что проведение серии индивидуально-групповых внеклассных коррекционно-развивающих занятий и внедрение технологии опосредованного коррекционно-развивающего воздействия обеспечило развитие содержательного и инструментального компонентов эмоциональной сферы учащихся.
The article is devoted to the problem of emotional development of mentally retarded younger pupils, depending on the influence of the educational environment with different forms of learning; to the development and approbation of a comprehensive program of correction of the emotional development of mentally retarded younger pupils in the experimental conditions of the educational environment. A comprehensive program of correction of violations of emotional development including techniques of direct and indirect influence in the experimental conditions of the educational environment has been worked out. The series of individual and group extracurricular lessons for correction and development and implementation of the technique of the indirect correcting and developing influence has ensured the development of the conceptual and instrumental components of the emotional spheres of the pupils, which proves the effectiveness of the use in the correction program suggested.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16456
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko.pdf432.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.