DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16446
Title: Особливості становлення у студентів-сурдопедагогів дактильного та міміко-жестового мовлення
Authors: Горлачов, О. С.
Keywords: дактильний знак
дактильне мовлення
жест
міміко-жестове мовлення
методика діагностики
критерії
рівні сформованості
дактильный знак
дактильная речь
жест
мимико-жестовая речь
методика диагностики
критерии
уровни сформированности
finger sign
finger spelling
sing
sing language
diagnosis methods
development levels
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Горлачов, О. С. Особливості становлення у студентів-сурдопедагогів дактильного та міміко-жестового мовлення / О. С. Горлачов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 160-165.
Abstract: В статті представлений аналіз даних констатувального експерименту, проведеного за розробленою авторською методикою дослідження особливостей становлення дактильного та міміко-жестового мовлення у майбутніх сурдопедагогів, серед студентів 1-6 курсів. Даний аналіз свідчить про відмінність між студентами-сурдопедагогами, що визначилась за основними критеріями, якими виступають: міра орієнтованості в існуючій об’єктивній інформації; характер переходу від теорії до практики; введення дактильного та міміко-жестового мовлення в комплекс знакових засобів; систематизація знакових засобів. Виявлена відмінність між студентами-сурдопедагогами під час вивчення ними дактильного та міміко-жестового мовлення проявилась в зафіксованих у дослідженні 4 рівнях сформованості дактильного та міміко-жестового мовлення у майбутніх сурдопедагогів: недостатній (найнижчий); фрагментарний; частково-комплектний; повно-логічний (найвищий) рівень. Відповідно виявленим рівням було здійснено кількісний і якісний аналіз виконання завдань студентами- сурдопедагогами стаціонарного, заочного сурдовідділень та спецфакультету, який засвідчив, що серед студентів- сурдопедагогів різних курсів і різних форм навчання, наявна значна відмінність у рівні володіння дактильним та міміко- жестовим мовленням як структурним чинником сурдопедагогічної майстерності. Відмінність полягає у психологічних чинниках, що детермінують динаміку засвоєння студентами-сурдопедагогами дактильного та міміко-жестового мовлення.
В статье представлен анализ данных констатирующего эксперимента, проведѐнного за разработанной авторской методикой исследования особенностей становления дактильной и мимико-жестовой речи у будущих сурдопедагогов, среди студентов 1-6 курсов. Данный анализ свидетельствует об отличиях между студентами-сурдопедагогами, что определилась за основными критериями, какими выступают: мера ориентированности в существующей объективной информации; характер перехода от теории к практике; введение дактильной и мимико-жестовой речи в комплекс знаковых средств; систематизация знаковых средств. Выявленные отличия между студентами-сурдопедагогами во время изучения ими дактильной и мимико-жестовой речи проявились в зафиксированных в исследовании 4 уровнях сформированности дактильной и мимико-жестовой речи у будущих сурдопедагогов: недостаточный (низкий); фрагментарный; частично- комплектный; полно-логический (высший) уровень. Соответственно выявленным уровням было проведено количественный и качественный анализ исполнения заданий студентами-сурдопедагогами стационарного, заочного сурдоотделений, спецфакультета, который засвидетельствовал, что среди студентов-сурдопедагогов разных курсов и разных форм обучения, имеет место значительное отличие в уровнях владения дактильной и мимико-жестовой речью как структурным фактором сурдопедагогического мастерства. Отличие имеет место в психологических факторах, которые детерминируют динамику усвоения студентами-сурдопедагогами дактильной и мимико-жестовой речи.
The article analyzes the data of ascertaining experiment conducted for the research methodology developed by author becoming finger features and facial expressions, sign language at the future surdopedagogs among students 1-6 courses. This analysis shows the differences between students surdopedagogs that defined the basic criteria for what are: orientation of a measure in the existing objective information; nature of the transition from theory to practice; introduction fingar and facial expressions sign language to the complex of symbolic means; systematization of symbolic means. The detected differences between students surdopedagogs while exploring their fingar and facial expressions sign language appeared in the study fixed in 4 levels of formation fingar and facial expressions sign language at the future surdopedagogs: inadequate (very low); fragmentary; partially the bundled; full-logic (top level). Accordingly, identifying the level was carried out quantitative and qualitative analysis of the execution of the tasks students surdopedagogs stationary the absentee surdo offices, Special Faculty, who testified that among the students surdopedagogs different courses and different forms of education, there is a significant difference in the levels of possession fingar and facial expressions sign language as a structural factor surdopedagogik skill. The difference takes place in psychological factors which determine the dynamics of assimilation of students surdopedagogs fingar and facial expressions sign language.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16446
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlachоv.pdf443 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.