DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16443
Title: Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення як проблема теорії і практики корекційної освіти
Authors: Шеремет, М. К.
Базима, Н. В.
Мороз, О. В.
Keywords: діти з тяжкими порушеннями мовлення
емоційно-вольова сфера
тривожність
мовленнєва тривожність
фіксованість на дефекті
логофобія
дети с тяжелыми нарушениями речи
эмоционально-волевая сфера
тревожность
речевая тревожность
фиксированность на дефекте
логофобия
children with speech disorders
emotional and volitional development
anxiety
speech anxiety
fixation on a defect
logophobiya
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шеремет, М. К. Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення як проблема теорії і практики корекційної освіти / М. К. Шеремет, Н. В. Базима, О. В. Мороз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 151-159.
Abstract: У статті подано науково-теоретичний аналіз досліджень з питань вивчення емоційно-вольової сфери та особистісного розвитку у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Зауважено, що у дослідженнях значна увага приділяється теоретичному аналізу страху та тривожності, зокрема мовленнєвої тривожності, а також її прояви у дітей з мовленнєвими порушеннями. Виявлено, що мовленнєва тривожність впливає на характер дітей у цілому та, відповідно, негативно позначається на поведінці дитини під час навчально-виховного процесу та може проявлятися у вигляді соціальної дезадаптації, що відображається на успішності. Підкреслено важливість своєчасної діагностики мовленнєвої тривожності, а також спеціальної корекційної, психологічної допомоги, спрямованої на її зниження, що сприятиме успішній соціалізації, адаптації в навколишньому середовищі, покращенню психоемоційного стану учня та підвищенню успішності у навчанні.
В статье научно-теоретический анализ исследований по вопросу изучения эмоционально-волевой сферы и личностного развития у детей с тяжелыми нарушениями речи. Отмечается, что значительное внимание уделяется теоретическому анализу страха и тревожности, в частности речевой тревожности, а также ее проявлениям у детей с речевыми нарушениями. Описано, что речевая тревожность влияет на характер детей в целом и, соответственно, негативно сказывается на поведении ребенка во время учебно-воспитательного процесса и может проявляться в виде социальной дезадаптации, отражается на успеваемости. Подчеркнута важность своевременной диагностики речевой тревожности, а также специальной коррекционной, психологической помощи, направленной на ее снижение, что будет способствовать успешной социализации, адаптации в окружающей среде, улучшению психоэмоционального состояния ученика и повышению успеваемости в учебе.
The article deals with theoretical analysis of researches of emotional, volitional and personal development among children with speech disorders. A lot of attention is paid for clearing up the manifestations of fear and anxiety in this category of children. Described in detail the concept of speech anxiety and its manifestations among children with speech disorders.Found that speech anxiety affects the nature of children in general and, accordingly, affects the child's behavior during the educational process and may manifest as social exclusion, which is reflected in the success. Emphasized the importance of timely diagnosis of speech anxiety, and special remedial, psychological assistance to reduce it to facilitate the successful socialization and adaptation in the environment, improve emotional state and improve student success in learning.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16443
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheremet_Bazyma_Moroz.pdf492.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.