DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16442
Title: Методика дослідження стану розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
Authors: Швалюк, Т. М.
Keywords: діти старшого дошкільного віку
тяжкі порушення мовлення
методика
імпресивне мовлення
складні синтаксичні конструкції
дети старшего дошкольного возраста
тяжелые нарушения речи
методика
импрессивная речь
сложные синтаксические конструкции
preschool age children
hard speech infringements
the methods
Impression speech
complex syntactical constructions
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Швалюк, Т. М. Методика дослідження стану розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Т. М. Швалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 143-151.
Abstract: У статті розглядається проблема методики дослідження стану розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з ТПМ. Підкреслено важливість своєчасного засвоєння старшими дошкільниками з тяжкими порушеннями мовлення граматичної будови мови, як важливої умови повноцінного мовленнєвого розвитку. Зазначено, що в основу формування правильного мовлення дошкільників покладено основну одиницю мовлення - речення, з урахуванням закономірностей його синтетичного й аналітичного розвитку. Окреслено актуальність даної проблеми, визначено науково-теоретичні положення побудови даної методики. Подано зміст другого етапу дослідження, який був спрямований на визначення розуміння дитиною складносурядних та складнопідрядних багатокомпонентних речень; складних синтаксичних конструкцій із різними типами зв’язку; розуміння смислових зв’язків між словами, між компонентами складного речення; вміння структурувати ситуацію; рівень трансформаційних операцій у процесі розуміння означених конструкцій. Розглянуто завдання методики, які включали мету, чітку інструкцію, матеріал для обстеження, види допомоги, критерії оцінювання та аналіз результатів дитячих відповідей. Визначено показники сформованості синтаксичної будови мови на рівні імпресивного мовлення, на основі яких розроблено оцінні критерії виконання завдань методики. Відповідно до представленої експериментальної методики вивчення стану сформованості складних синтаксичних конструкцій, складносурядних, складнопідрядних багатокомпонентних речень у дітей старшого дошкільного віку з ТПМ розроблено загальні оцінні критерії відповідно до стану сформованості імпресивного мовлення і виділено чотири загальні рівні розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з ТПМ та нормальним мовленнєвим розвитком. Представлено якісний аналіз результатів констатувального етапу дослідження. Запропонована методика дозволить визначити особливості стану сформованості розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей означеної категорії.
В статье рассматривается проблема методики изучения состояния понимания сложных синтаксических конструкций у детей старшего дошкольного возраста с ТНР. Подчѐркнута важность своевременного усвоения старшими дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи грамматической стороны языка, как важного условия полноценного речевого развития. Определено, что в основе формирования правильной речи дошкольников лежит основная единица речи – предложение, с учѐтом закономерностей его синтетического и аналитического развития. Определены актуальность даной проблемы, научно-теоретические основы построения даной методики. Раскрыто содержание второго этапа исследования, который был направлен на определение понимания ребенком сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных многокомпонентных предложений; сложных синтаксических конструкций с различными типами связи; понимание смысловых связей между словами, между компонентами сложного предложения; умение структурировать ситуацию; уровень трансформационных операций в процессе понимания указанных конструкций. Рассмотрены задачи методики, которые включали цель, четкую инструкцию, материал для обследования, тип помощи, критерии оценивания и анализ результатов детских ответов. Определены показатели сформированности синтаксической стороны речи на уровне импрессивной речи, на основе которых разработаны оценочные критерии выполнения задач методики. Согласно представленной экспериментальной методики изучения состояния сформированности сложных синтаксических конструкций, сложносочинѐнных, сложноподчинѐнных многокомпонентных предложений у детей старшего дошкольного возраста с ТНР разработаны общие оценочные критерии в соответствии с состоянием сформированности импрессивной речи и выделено четыре общих уровня понимания сложных синтаксических конструкций у детей старшего дошкольного возраста с ТНР и нормальным речевым развитием. Представлен качественный анализ результатов констатирующего этапа исследования. Предложенная методика позволит определить особенности состояния сформированности понимания сложных синтаксических конструкций у детей указанной категории.
The problem of research of understanding the complex syntactical constructions of preschool age children with heavy speech infringements is considered in the article. It is emphasized the importance of timely mastering of grammatical structure of language as an important condition of speech development of preschool age children with heavy speech infringements. It is defined, that the main indicator of the development of children’s speech is the ability to build sentences of different syntactical structure. The scientific methodical substantiated methods of forming the complex multicomponent sentences and compound multicomponent sentences, the complex syntactical constructions of preschool age children with heavy speech infringements are light up in the article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16442
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvaluk.pdf479.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.