DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16409
Title: Особливості комунікативного розвитку дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Authors: Марченко, І. С.
Дудка, О. О.
Keywords: діти із загальним недорозвиненням мовлення
середній дошкільний вік
комунікативний розвиток
методика дослідження
дети с общим недоразвитием речи
средний дошкольный возраст
коммуникативное развитие
методика исследования
children with general speech underdevelopment
the average preschool age
communicative development
research methodology
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Марченко, І. С. Особливості комунікативного розвитку дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення / І. С. Марченко, О. О. Дудка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 60-66.
Abstract: У статті піднімається проблема комунікативного розвитку дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. Здійснено огляд сучасних наукових досягнень у галузі комунікації цієї категорії дітей, визначена актуальність подальших досліджень. Поставлені основні завдання та подана авторська методика визначення особливостей комунікативних умінь дітей із загальним недорозвинення мовлення. Вона передбачає три послідовні етапи, які спрямовані на виявлення у дітей невербальних (фонаційних, оптико–кінетичних, тактильних і просторово-часових) і доступних вербальних засобів комунікації, вміння ними користуватися у взаємодії із дорослими й однолітками, визначення рівня сформованості комунікативного розвитку на основі цілеспрямованого спостереження та в процесі виконання експериментальних завдань дитиною. Представлені параметри оцінки комунікативної поведінки дітей середнього дошкільного згідно вікової норми. Поданий аналіз результатів представленого дослідження у відповідності до оцінних критеріїв. Описано диференціальні особливості розвитку комунікації зазначеної категорії дітей.
В статье поднимается проблема коммуникативного развития детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Осуществлен анализ современных научных достижений в области коммуникации этой категории детей, определена актуальность дальнейших исследований. Поставлены основные задания и предоставлена авторская методика обследования и определения особенностей коммуникативных детей с общим недоразвитием речи. Она предполагает три последовательных этапа, которые направлены на определение у детей невербальных (фонационных, оптико-кинестетичных, тактильных и пространственно-временных) и вербальных средств коммуникации, умение ими пользоваться во взаимодействии со сверстниками и взрослыми близкого окружения, определения уровня сформированности коммуникативного развития на основе целенаправленного наблюдения и в процессе выполнения диагностических заданий методики. Представлены параметры оценки коммуникативного поведения детей среднего дошкольного возраста в соответствии с возрастною нормою. Представлен анализ результатов данного исследования в соответствии с оценочными критериями. Описаны дифференциальные особенности развития коммуникации исследуемой категории детей.
The article covers the problem of communicative development of average preschool age children of with general underdevelopment of speech. The analysis of modern scientific achievements in the field of communication of this category of children is represented. The relevance of further research and its basic tasks are determined. The author's technique of examination and determination of the communication features of children with the general underdevelopment of speech is represented. This technique includes three consecutive steps. They aim of this technique is identification non-verbal (phonation, optical kinesthetic, tactile and spatial-temporal means) and verbal means of children’s communication and the ability to use them in interaction with peers and adults of inner circle. The level communicative development is determined on the basis of targeted observation and during the execution diagnostic technique tasks. The parameters of evaluation of average preschool age children’s communicative behaviour in accordance with the age norm are represented. The analysis of the results of this research in accordance with the evaluation criteria is proposed. Differential features of communication development of this category of children are described.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16409
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marchenko_Dudka.pdf540.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.