DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16398
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛепетченко, М. В.-
dc.date.accessioned2017-11-08T11:18:54Z-
dc.date.available2017-11-08T11:18:54Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЛепетченко, М. В. Формування здатності до творчого самовираження як засобу об'єктивації особистості у дітей із порушеннями мовлення / М. В. Лепетченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 54-60.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16398-
dc.description.abstractСтаття присвячена розкриттю теоретико-методичних засад реалізації всебічного корекційного впливу, що забезпечує виправлення недоліків розвитку та сприяє гармонізації й спрямуванню психофізичного, зокрема, мовленнєвого розвитку дитини із мовленнєвим дизонтогенезом. Розкриті сутність, механізми і засоби самовираження та творчого самовираження. Обґрунтована важливість формування здатності до творчого самовираження для дітей із порушеннями мовлення саме у дошкільному віці. Показана значущість використання творчості та ігрової діяльності дітей-дошкільників у корекційно-виховному процесі. Проаналізовані науково-методичні джерела з питань ігрової діяльності та висвітлений авторський підхід до сутності інсценування, як такого, що має виражений творчий зміст. Розкритий механізм та значення організації процесу художньо-естетичного сприймання як вихідного моменту, що забезпечує здійснення виконавчої діяльності й творчості. Окреслені основні етапи корекційно-превентивного навчання, виділені компоненти театралізованої діяльності дошкільників: пізнавальний, ігровий і сценічний, що є ключовими для визначення етапів впровадження методики формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки.ua
dc.description.abstractСтатья посвящена раскрытию теоретико-методических основ реализации всестороннего коррекционного воздействия, обеспечивающего исправление недостатков развития и гармонизации психофизического и, в частности, речевого развития ребенка с речевым дизонтогенезом. Раскрыты сущность, механизмы, средства самовыражения и творческого самовыражения. Обоснована важность формирования способности к творческому самовыражению для детей с нарушениями речи именно в дошкольном возрасте. Показана значимость использования творчества и игровой деятельности детей-дошкольников в коррекционно-воспитательном процессе. Проанализирована научно-методическая литература по вопросам игровой деятельности и освещен авторский подход к сущности инсценировки, как имеющего выраженное творческое содержание. Раскрыт механизм и значение организации процесса художественно-эстетического восприятия как исходного момента, обеспечивающего исполнительской деятельности и творчества. Очерчены основные этапы коррекционно-превентивного обучения, выделены компоненты театрализованной деятельности дошкольников: познавательный, игровой и сценический, которые являются ключевыми для определения этапов внедрения методики формирования способности к творческому самовыражению у детей с нарушениями речи в процессе инсценировки сказки.ua
dc.description.abstractThe article concentrates on the theoretical and methodological basis of implementation of a comprehensive corrective effect, providing corrective development and facilitating adequation, harmonization of psychophysical development, including speech development of a child with speech dysontogenesis. The author covers the essence, the mechanisms and means of creative selfexpression, substantiates the importance of forming ability for creative self-expression of children with speech disorders. The author analyzes scientific and methodological sources on gaming activities, and highlights the author's approach to the essence of staging which has an expressed creative content. The article outlines the basic stages of correction and preventive education, points out the components of theatrical activity of preschool children: cognitive, play and stage, which are the key components to encourage creative self-expression in preschoolers with speech disorders in the process of staging a fairy tale.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherНПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectкорекціяua
dc.subjectдіти із порушеннями мовленняua
dc.subjectсамовираженняua
dc.subjectтворчістьua
dc.subjectігрова діяльністьua
dc.subjectтеатралізована діяльністьua
dc.subjectінсценування казкиua
dc.subjectкоррекцияua
dc.subjectдети с нарушениями речиua
dc.subjectсамовыражениеua
dc.subjectтворчествоua
dc.subjectигровая деятельностьua
dc.subjectтеатрализованная деятельностьua
dc.subjectинсценировка сказкиua
dc.subjectcorrectionua
dc.subjectchildren with speech disordersua
dc.subjectself-expressionua
dc.subjectcreativityua
dc.subjectgame activityua
dc.subjecttheatrical activitiesua
dc.subjectstaging a fairy taleua
dc.subject.classification376ua
dc.titleФормування здатності до творчого самовираження як засобу об'єктивації особистості у дітей із порушеннями мовленняua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lepetchenko.pdf462.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.