DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16382
Title: Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення
Authors: Голуб, Н. М.
Keywords: порушення формування писемного мовлення
перспективно-превентивний підхід
учні молодшого шкільного віку
нарушения формирования письменной речи
перспективно-превентивный подход
учащиеся младшего школьного возраста
writing speech formation disorders
perspective-preventive approach
primary school children
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Голуб, Н. М. Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення / Н. М. Голуб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 33-38.
Abstract: У статті розглянуто проблему збільшення чисельності дітей із труднощами формування писемного мовлення, визначено фактори, що обумовлюють неуспішність молодших школярів в опануванні навичками читання та письма. У статті висвітлено сутність перспективно-превентивного підходу в роботі з учнями молодшого шкільного віку з порушеннями формування писемного мовлення (ПФПМ). Перспективний підхід має сприяти формуванню установки дитини з ПФПМ на позитивну динаміку щодо оволодіння нею навичками читання, письма та профілактику й подолання недоліків писемного мовлення. Превентивний підхід спрямований на попередження в учнів труднощів формування та порушень писемного мовлення. Для реалізації перспективно-превентивного підходу важливим є формування в учнів комплексу інваріантних дій та операцій, які стають стрижневими для опанування писемно-мовленнєвою діяльністю як формою мовленнєво-мисленнєво- мовної діяльності та як виду навчально-пізнавальної діяльності.
В статье указывается на проблему увеличения численности детей с трудностями формирования письменной речи и на те факторы, которые обуславливают неуспешность младших школьников в овладении навыками чтения и письма. Рассмотрена сущность перспективно-превентивного подхода в работе с младшими школьниками с нарушениями формирования письменной речи (НФПР). Перспективный подход способствует формированию установки ребенка с НФПР на положительные результаты в усвоении навыков чтения и письма, на предупреждение и преодоление нарушений письменной речи. Превентивный подход направлен на профилактику трудностей формирования и нарушений письменной речи. Для реализации перспективно-превентивного подхода важно формировать у учащихся комплекс инвариантных действий и операций, которые становятся ключевыми для овладения письменно-речевой деятельностью как формой рече-мыслительно-языковой деятельности и как вида учебно-познавательной деятельности.
The article examines the trend of augmentation of primary school children who master reading and writing with great difficulties, the factors that may cause these difficulties or disorders are analysed. The article discusses the essence of perspectivepreventive approach while working with primary school children with writing speech formation disorders. The perspective approach contributes to child’s anticipation of positive results in mastering reading and writing skills and in preventing and managing writing disorders. Preventive approach is aimed at preventing of difficulties and disorders of written language formation. Formation of a complex of invariant actions and operations in students which are key to mastering the writing and speech activity as a form of speech, cognitive and as a form of learning and cognitive activity is drastically important for implementation of perspective-preventive approach.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16382
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golub.pdf461.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.