DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16359
Title: Інклюзивна освіта : системний підхід
Authors: Ашиток, Н. І.
Keywords: педагогічний процес
педагогічна система
системний підхід
педагогический процесс
педагогическая система
системный подход
pedagogical process
pedagogical system
system approach
Issue Date: 2015
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ашиток, Н. І. Інклюзивна освіта : системний підхід / Н. І. Ашиток // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 29. - С. 11-16.
Abstract: В статті розглядаються деякі проблеми оновлення освіти на основі системних змін, що поширюються і на навчально-виховний процес. Обґрунтовано, що впровадження інклюзивної освіти у наш час фактично означає не існування нового різновиду освіти (і відповідно нового системного утворення), а зміну структурних компонентів у межах загальної і спеціальної освіти як окремих підсистем освіти загалом. Проаналізовано зміну структурних компонентів – навчальної інформації; засобів педагогічної комунікації; складу учнів та педагогів, функціональних компонентів. Зазначено, що ефективність навчально-виховного процесу залежить не лише від продуманості структурних і функціональних компонентів, а й удосконалення умов середовища, у якому він відбувається. Ефективність інтеграції дітей з особливостями психофізичними розвитку у систему загальної освіти залежить також від їх попередньої підготовки у родині або дошкільних закладах.
В статье рассматриваются некоторые проблемы обновления образования на основе системных изменений, которые распространяются и на учебно-воспитательный процесс. Обосновано, что становление инклюзивного образования в наше время означает не существование нового вида образования (и соответственно нового системного образования), а изменение структурных компонентов в пределах общего и специального образования как отдельных подсистем образования в целом. Проанализировано изменение структурных компонентов – учебной информации; средств педагогической коммуникации; состава учащихся и педагогов, функциональных компонентов. Отмечено, что эффективность учебно-воспитательного процесса зависит не только от продуманности структурных и функциональных компонентов, но и совершенствования условий среды, в которой он происходит. Эффективность интеграции детей с особенностями психофизического развития в систему общего образования зависит также от их предварительной подготовки в семье или дошкольных учреждениях.
This article discusses some problems updating education, which should be based on systematic changes that apply to the educational process. Proved that the implementation of inclusive education actually means not a new kind of education (and thus the formation of the new system), but the change the structural components within the general and special education as individual subsystems of education in general. Analyzed the change of structural components – educational information; means of pedagogical communication; of students and teachers, functional components. It is noted that the effectiveness of the educational process depends on the sophistication of the structural and functional components and environmental conditions in which it occurs. Effectiveness of the integration of children with special needs in general education system also depends on adequate prior training these people in the family or pre-school.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16359
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ashytok.pdf456.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.