DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13193
Title: Розвиток емоційної стійкості майбутнього практичного психолога
Authors: Дьоміна, Ганна Анатоліївна
Keywords: емоційна стійкість
рівні розвитку емоційної стійкості
практичний психолог
emotional stability and levels of development of future clinical psychologists
Issue Date: 2013
Publisher: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”
Citation: Дьоміна Г. А. Розвиток емоційної стійкості майбутнього практичного психолога / Г. А. Дьоміна // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2013. – Том Х : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 25. – С. 120-129.
Series/Report no.: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія;
Abstract: У статті розкриваються особливості емоційної стійкості студентів молодших курсів (спеціалізація практична психологія) як однієї з головних професійних якостей практичного психолога. За допомогою методики багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттелла і опитувальника Ю.З. Гільбуха ми визначили, що високий рівень емоційної стійкості серед студентів зустрічається дуже рідко, найбільш поширеним є середній і низький рівень емоційної стійкості.
The article describes the features of emotional stability undergraduates (specialization practical psychology) as one of the main competencies of the practical psychologist. Using multivariate methods for studying personality and R. Cattell questionnaire Yu.Z. Gilbuh we have determined that a high level of emotional resilience among students is very rare, is the most common medium and low level of emotional stability
Description: 1. Бучек Л.І. Про дослідження емоційної зрілості студентів педвузу / Л.І. Бучек // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи. – Ч.1. – Ніжин, 1990. - С.87-88. 2. Дьоміна Ганна Анатоліївна. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Дьоміна Ганна Анатоліївна. – Київ, 2008. - 310 с. 3. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особістості: Навч. посібник / Кириленко Т.С. - К.: Либідь, 2007. - 256 с. 4. Основи практичної психології / [Панокс В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В. та ін.]. – К. : Либідь, 1999. - 536 с. – (Навчальне видання). 5. Пов’якель Н.І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н. І. Пов’якель. – Київ, 2004. - 40 с. 6. Рева О.М. Формування емоційної стійкості у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О.М. Рева. - Київ, 2005. - 23 с. 7. Семиченко В.А. Психологiя особистості / Семиченко В.А. – К.: Видавець Ешке О.М., 2001. - 427 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13193
ISSN: 2072-4772
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domina G.A., 2013 Emotsiyna stiykist.pdfстаття130.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.