Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості психофізичного та мовленнєвого розвитку дітей раннього віку з аутизмом

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Конопляста, С. Ю. uk_UA
dc.contributor.author Косинкіна, В. О. uk_UA
dc.date.accessioned 2015-07-03T12:39:20Z
dc.date.available 2015-07-03T12:39:20Z
dc.date.issued 2014 uk_UA
dc.identifier.citation Конопляста С. Ю. Особливості психофізичного та мовленнєвого розвитку дітей раннього віку з аутизмом / С. Ю. Конопляста, В. О. Косинкіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 89-93. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7783
dc.description.abstract У статті висвітлена проблема раннього дитячого аутизму, здійснений детальний аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців стосовно психофізичного та мовленнєвого розвитку даної категорії дітей. Зазначено, що для дітей з РДА характерні труднощі встановлення зорового контакту, взаємодії поглядом, мімікою, жестами, інтонацією, також у них знижується потреба у спілкуванні, здатність до соціальної взаємодії, комунікації, відмічається стереотипність у поведінці, моториці та інтересах. Проаналізований психічний розвиток, а саме стан усіх психічних процесів, фізичний розвиток, а також розвиток мовленнєвої сфери. У статті виокремлені особливості інтелектуального розвитку аутичних дітей, а також окреслені особливості функціонування психіки дітей з РДА. Обгрутована необхідність подальшого вивчення даної проблеми з метою розвитку, навчання та соціалізації аутичних дітей.
dc.description.abstract В статье освещена проблема раннего детского аутизма, осуществлен детальный анализ исследований зарубежных и отечественных ученых относительно психофизического и речевого развития данной категории детей. Указано, что для детей с РДА характерны трудности установления зрительного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, жестами, интонацией, также у них снижается потребность в общении, способность к социальному взаимодействию, коммуникации, отмечается стереотипность в поведении, моторике и интересах. Проанализировано психическое развитие, а именно состояние всех психических процессов, физическое развитие, а также развитие речевой сферы. В статье выделены особенности интеллектуального развития аутичных детей, а также очерчены особенности функционирования психики детей с РДА. Обоснована необходимость дальнейшего изучения данной проблемы с целью развития, обучения и социализации аутичных детей.
dc.description.abstract In the article the problem of early infantile autism is clarified and the detailed analysis of researches of foreign and Ukrainian scholars regarding psychophysical and speech development of children of the mentioned category is made. It is mentioned that for the children with Early Infantile Autism (EIA) the difficulties with making eye contact, interaction by means of eye contact, mimics, gestures, and intonation are typical; also, their need of communication reduces, the same as the ability of social interaction and communication; there are stereotypes in their behavior, motor activity, and interests. The mental development has been analyzed, namely the state of all mental processes, physical development, and speech sphere development. In the article the peculiarities of intellectual development are defined, and the peculiarities of mentality functioning of children with EIA are outlined. The necessity of further research of the present issue with the aim of development, education, and socialization of autistic children is explained.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject аутизм
dc.subject мовленнєвий розвиток
dc.subject психічні процеси
dc.subject аутизм
dc.subject речевое развитие
dc.subject психические процессы
dc.subject autism
dc.subject speech development
dc.subject mental processes
dc.subject.classification 373.2-056.36:376.1-056.264
dc.title Особливості психофізичного та мовленнєвого розвитку дітей раннього віку з аутизмом ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics