Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Філософія права та загальна теорія держави і права: проблеми взаємодії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Бабкін, Володимир Дмитрович
dc.date.accessioned 2015-02-13T15:42:02Z
dc.date.available 2015-02-13T15:42:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Бабкін Володимир Дмитрович Філософія права та загальна теорія держави і права: проблеми взаємодії / Володимир Дмитрович Бабкін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 12: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 3-8 uk_UA
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6463
dc.description.abstract У статті аналізується проблема співвідношення і взаємозв'язків філософії права та загальної теорії держави і права. Однією з основних відмінностей між ними є те, що філософія права характеризується рефлективністю думки, тоді як теорія держави і права відрізняється теоретизуючою правосвідомістю. Серед наукових проблем, спільних для обох дисциплін, виділяються питання переосмислення правової реальності, пріоритети прав людини і поступового подолання значного розриву між теорією і практикою. uk_UA
dc.description.abstract В статье анализируется проблема соотношения и взаимосвязей философии права и общей теории государства и права. Одним из основных различий между ними есть то, что философия права характеризуется рефлективностью мысли, тогда как теория государства и права отличается теоретизирующим правосознанием. Среди научных проблем, совместных для обеих дисциплин, выделяются вопросы переосмысления правовой реальности, приоритеты прав человека и постепенного преодоления значительного разрыва между теорией и практикой. uk_UA
dc.description.abstract The article treats the issue of correlation and interrelations of philosophy of law and general theory of state and law. One of the basic discrepancies between them is that the philosophy of law is characterized by the reflexivity of idea, whereas the theory of state and law differs by its theorized legal consciousness. Among scientific problems, common to both disciplines, there are distinguished issues concerning recomprehension of the legal reality, priorities of the human rights and gradual overcoming the considerable breakage between the theory and practice. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова uk_UA
dc.subject міждисциплінарний підхід uk_UA
dc.subject междисциплинарный подход uk_UA
dc.subject an interdisciplinary approach uk_UA
dc.subject філософія права uk_UA
dc.subject философия права uk_UA
dc.subject philosophy of law uk_UA
dc.subject теорія держави і права uk_UA
dc.subject теория государства и права uk_UA
dc.subject the theory of state and law uk_UA
dc.subject.classification 340.12 uk_UA
dc.title Філософія права та загальна теорія держави і права: проблеми взаємодії uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics