Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування та розвиток медіакомпететності учасників освітнього процесу в мирний час та в умовах війни

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Яндола, К. О.
dc.date.accessioned 2023-10-24T07:30:19Z
dc.date.available 2023-10-24T07:30:19Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation Яндола, К. О. Формування та розвиток медіакомпететності учасників освітнього процесу в мирний час та в умовах війни / К. О. Яндола // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т імені Михайла Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 93. – С. 137-143. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/42535
dc.description.abstract Ця стаття присвячена дослідженню формування та розвитку медіакомпетентності учасників освітнього процесу в мирний час та в умовах війни. Автором дослідження уточнено поняття «медіакомпетентність» та запропоновано розглядати його з точки зору трьох рівнів: Я – особистість, Я – громадянин, Я – фахівець, Я – учасник освітнього процесу. Підкреслено особливе значення формування медіакомпетентності з позиції учасників освітнього процесу в межах концепції безперервного навчання. З огляду на це автор зауважує на важливість розвитку медіакомпетентності учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти задля їх успішного функціонування у сучасному інформаційному суспільстві. Автор аналізує вплив медіа на освіту, особливо у контексті гібридної війни, підкреслює особливості застосування медіа та необхідність врахування не тільки можливостей, а й загрози. Автор розглядає прояв медіакомпетентності через формування критичного мислення, здатності до аналізу та оцінки інформації, розуміння медійних засобів та їх впливу на сприйняття повідомлень. uk
dc.description.abstract This article is devoted to the research of the formation and development of media competence of participants in the educational process in peacetime and in wartime. The author of the research defined the concept of "media competence" and proposed to consider it from the point of view of three levels: I am a person, I am a citizen, I am a specialist, I am a participant in the educational process. The special importance of the formation of media competence from the position of participants in the educational process within the concept of continuous education is emphasized. In view of this, the author notes the importance of the development of media competence of participants in the educational process in higher education for their successful functioning in the modern information society. The author analyzes the impact of media on education, especially in the context of hybrid war, emphasizes the peculiarities of media use and the need to take into account not only opportunities, but also threats. The author examines the manifestation of media competence through the formation of critical thinking, the ability to analyze and evaluate information, understanding media tools and their impact on perception. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова uk
dc.subject учасники освітнього процесу uk
dc.subject заклад вищої освіти uk
dc.subject медіакомпетентність uk
dc.subject медіаосвіта uk
dc.subject медіагігієна uk
dc.subject медіа uk
dc.subject соціальні медіа uk
dc.subject медіаконтент uk
dc.subject медіаповідомлення uk
dc.subject participants in the educational process uk
dc.subject higher education uk
dc.subject media competence uk
dc.subject media education uk
dc.subject media hygiene uk
dc.subject media uk
dc.subject social media uk
dc.subject media content uk
dc.subject media message uk
dc.title Формування та розвиток медіакомпететності учасників освітнього процесу в мирний час та в умовах війни uk
dc.title.alternative Formation and development of media competence of participants in the educational process in peacetime and in wartime conditions uk
dc.type Article uk
dc.identifier.udc 37.018
dc.identifier.doi https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.93.28


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics