Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Червоненко, К. С.
dc.date.accessioned 2023-05-01T09:53:43Z
dc.date.available 2023-05-01T09:53:43Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Червоненко, К. С. Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності / К. С. Червоненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 85. – С. 217-222. uk
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/40076
dc.description.abstract У статті розглянуто проблему формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності. Проаналізовано науково-педагогічний феномен професійної мобільності майбутніх соціальних працівників, уточнено його сутнісні та змістові характеристики. Запропоновано авторську інтерпретацію поняття “професійна мобільність соціальних працівників” та її компоненти: особистісний, когнітивно-діяльнісний і рефлексивний. Визначено зовнішні та внутрішні чинники формування досліджуваного феномену у фахівців соціальної сфери. Наголошено на тому, що одним з ефективних засобів формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти є професійно орієнтована волонтерська діяльність, ефективність якої підвищується за впровадження педагогічних умов, зокрема: формування позитивної мотиваційно-ціннісної орієнтації на саморозвиток і самореалізацію; залучення до варіативних форм реалізації волонтерської діяльності; забезпечення реалізації структурно-змістових компонентів професійної мобільності у процесі волонтерської діяльності; організації системи методичного супроводу та підтримки волонтерських ініціатив; моделювання та включення до змісту освітнього процесу спеціальних професійно орієнтованих ситуацій. Доведено, що реалізація волонтерських ініціатив дасть змогу майбутнім фахівцям соціальної роботи акумулювати професійні знання, уміння й компетентності та набути досвіду професійної мобільності в реальних соціокультурних умовах. Це дасть можливість визначати проблему, чітко її диференціювати, критично аналізувати й оцінювати ситуацію, адаптуватися до умов та використовувати набуті знання й компетентності в нестандартних ситуаціях, вибирати раціональні шляхи вирішення проблем, швидко змінювати стратегію і тактику дій відповідно до нових умов, генерувати нові знання, опановувати нові технології діяльності, уміло налагоджувати комунікацію з найрізноманітнішими суб’єктами взаємодії, творчо модернізувати власну діяльність та підвищувати її ефективність тощо. uk
dc.description.abstract The article deals with the issue of forming professional mobility of future social workers in the process of volunteering. The scientific and pedagogical phenomenon of future social workers’ professional mobility was analyzed. Its essential and sense-bearing characteristics were specified. The article presents author’s interpretation of the concept “professional mobility of social workers” as well as its personal, cognitive-and-activity and reflexive components. The author determines external and internal factors of formation of the studied phenomenon in social specialists. It is emphasized that one of the effective means of forming professional mobility of future social workers in higher educational institutions is professionally-oriented volunteering, whose effectiveness increases with the observation of the following pedagogical conditions: formation of a positive motivational and value orientation to self-development and self-realization; involvement in various forms of volunteering; ensuring the implementation of structural and substantive components of professional mobility in the process of volunteering; organization of a system of methodological support and support of volunteer initiatives; modeling and including professionally-oriented situations in the content of the educational process. It is proved that the implementation of volunteer initiatives will allow future social workers to accumulate professional knowledge, skills and competencies and gain professional mobility experience in real socio-cultural conditions: identify the problem, clearly differentiate it, critically analyze and evaluate the sit-uation, adapt to conditions and use the acquired knowledge and competencies in non-standard situations, choose rational ways of solving problems, quickly change strategy and tactics according to new conditions, generate new knowledge, master new technologies activities, skillfully establish communication with a variety of partners, creatively modernize their own activities, increasing their efficiency, etc. uk
dc.language.iso uk_UA uk
dc.publisher Видавничий дім «Гельветика» uk
dc.subject мобільність uk
dc.subject професійна мобільність uk
dc.subject компоненти професійної мобільності uk
dc.subject майбутні соціальні працівники uk
dc.subject волонтерство uk
dc.subject волонтерська діяльність uk
dc.subject волонтерський центр uk
dc.subject педагогічні умови uk
dc.subject mobility uk
dc.subject professional mobility uk
dc.subject components of professional mobility uk
dc.subject future social workers uk
dc.subject volunteering uk
dc.subject volunteer activity uk
dc.subject volunteer center uk
dc.subject pedagogical conditions uk
dc.title Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності uk
dc.title.alternative Formation of professional mobility of future social workers by means of volunteer activity uk
dc.type Article uk
dc.identifier.udc 378.091.2:364-43:364-322
dc.identifier.doi https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.85.46


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics