Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Формування монологічного й діалогічного мовлення майбутніх учителів української мови

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Скрипник, Надія Іванівна
dc.date.accessioned 2021-01-12T10:22:48Z
dc.date.available 2021-01-12T10:22:48Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Скрипник Н. І. Формування монологічного й діалогічного мовлення майбутніх учителів української мови / Н. І. Скрипник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 74. – C. 141-145. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.74.31 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32652
dc.description.abstract Розвідка присвячена дослідженню особливостей навчання монологічного та діалогічного мовлення студентів-словесників на заняттях із українськомовних дисциплін у закладі вищої освіти. Актуальність проблеми формування діалогічного та монологічного мовлення студентів гуманітарно-педагогічного коледжу зумовлена вимогами, які висуває сучасне суспільство до фахівців нового типу. З’ясовано, що до найважливіших складників, що становлять основу мовленнєвої компетентності студента, належить здатність адекватно сприймати діалогічне мовлення на слух, вести діалог із дотриманням вимог українського мовленнєвого етикету (у дружному колі, в розмові з одногрупниками, у контактному чи дистантному спілкуванні). Зауважено, що використання вивченого матеріалу в нових мовних ситуаціях повинне слугувати основою у навчанні монологічного мовлення. На заняттях необхідно формувати вміння як непідготовленого, так і підготовленого мовлення цих форм. Розкрито зміст та структуру монологічного та діалогічного мовлення. У статті досліджено монолог та діалог як форми мови, утворені в результаті активної мовленнєвої діяльності людини. Акцентовано на тому, що діалогічне і монологічне мовлення характеризуються зверненістю, однак простежено, що діалогічне мовлення більш тісно, ніж монологічне, пов’язане із ситуацією спілкування. Доведено, що діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, неможливо спланувати заздалегідь, воно зазвичай спонтанне, адже мовленнєва поведінка кожного комуніканта діалогу значною мірою залежить від мовленнєвої поведінки партнера. Комунікація рідною мовою можлива за умови вільного користування суб’єктами взаємодії мовою як найважливішим способом спілкування, а тому сформувати в майбутніх фахівців філологічного профілю належну культуру мовлення, розвинені мовну, лінгвістичну, мовленнєву та комунікативну компетенції можна тільки за умови розуміння ними того, що отримані компетенції дозволять їм уміло користуватися мовою в професійній діяльності. ua
dc.description.abstract The research is devoted to the study of the peculiarities of teaching monologue and dialogic speech to students-philologists in classes on Ukrainian-language disciplines in higher education. The urgency of the problem of forming dialogic and monologue speech of students of the Humanities and Pedagogical College is due to the requirements of modern society to specialists of a new type. It was found that the most important components that form the basis of student's speech competence are the ability to adequately perceive dialogic speech by ear, to conduct a dialogue in compliance with the requirements of Ukrainian speech etiquette (in a friendly circle, in conversation with group mates, in contact or distance communication). The author of the studies is convinced that the use of the studied material in new language situations should be considered as a basis for teaching monologue speech. In the classes it is necessary to form the skills of both unprepared and prepared speech of these forms. The content and structure of monologue and dialogic speech are revealed. The article examines monologue and dialogue as forms of speech formed as a result of active human speech activity. Emphasis is placed on the fact that dialogic and monologue speeches are characterized by reversibility, but it has been shown that dialogic speech is more closely related to the situation of communication than monologue speech. It is proved that dialogic speech, in contrast to monologue, cannot be planned in advance, it is usually spontaneous, because the speech behaviour of each communicator of the dialogue largely depends on the speech behaviour of the partner. Communication in the native language is possible under the condition of free use of subjects of language interaction as the most important way of communication, and therefore to form in future specialists of philological profile proper speech culture, developed language, linguistic, speech and communicative competences only if they understand that they have acquired competencies will allow them to skilfully use the language in professional activities ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject вища освіта ua
dc.subject діалогічне мовлення ua
dc.subject монологічне мовлення ua
dc.subject спілкування ua
dc.subject мовленнєва компетенція ua
dc.subject навчання українській мові ua
dc.subject higher education ua
dc.subject dialogic speech ua
dc.subject monologue speech ua
dc.subject communication ua
dc.subject speech competence ua
dc.subject Ukrainian language teaching ua
dc.subject.classification 37.011.3-51:81.161.2]:81’24 ua
dc.title Формування монологічного й діалогічного мовлення майбутніх учителів української мови ua
dc.title.alternative Formation of monological and dialogical speech of future teachers of the Ukrainian language ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics