Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Художньо-творча компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Івершинь, А. Г.
dc.date.accessioned 2020-04-06T09:31:15Z
dc.date.available 2020-04-06T09:31:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Івершинь, А. Г. Художньо-творча компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема / А. Г. Івершинь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 69. – С. 78-83. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27969
dc.description.abstract Стаття присвячена висвітленню проблеми підготовки майбутніх вихователів у сучасних умовах зміни парадигми освіти, переорієнтацію її на компетентнісну концепцію. З огляду на це автором розглянуто різні визначення поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, зроблено висновок про те, що компетентність – інтегральне поняття, характеристика якості підготовки спеціалістів, що дає змогу повністю реалізувати свій особистий і професійний потенціал у певній діяльності. Автор зосередив свою увагу на спеціальній художньо-творчої компетентності, необхідної у освітньому процесі майбутнім вихователям. З метою структурування змісту поняття художньо-творча компетентність майбутніх вихователів у публікації визначено й розкрито такі взаємопов’язані компоненти художньо-творчої компетентності: емоційно-мотиваційний, змістовій, когнітивно-пізнавальний, ціннісній, діяльнісно-творчий. Розкрито зміст компонентів художньо-творчої компетентності майбутніх педагогів. На думку автора, емоційно-мотиваційний компонент включає: емоційне, естетичне ставлення до образотворчого мистецтва, прояв інтересу до творів образотворчого мистецтва, наявність цінностей, які набувають форми мотивації і стійкого інтересу до художньої творчості; готовність до самоосвіти. Когнітивний компонент охоплює: творче мислення особистості, творчу діяльність, зорову пам’ять, уяву, естетичне сприйняття реальності та мистецтва, увагу, спостереження, творчість, оригінальність. Цінний компонент пов’язаний із духовно-моральною орієнтацією художньо-просвітницької діяльності, що дозволяє формувати духовність учнів. Діяльнісно-творчий включає досвід художньо-творчої діяльності особистості, професійні якості фахівця дошкільного виховання. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the issue of preparing future educators in the modern conditions of changing the paradigm of education, reorienting it to a competent concept. In view of this, the author considers various definitions of the concept of competence in domestic and foreign scientific literature, it is concluded that competence is an integral concept, a characteristic of the quality of training of specialists, which allows to fully realize its personal and professional potential in a particular activity. The author focuses his attention on the special artistic and creative competence necessary for the future educators in the educational process. In order to structure the content of the concept of artistic and creative competence of future educators, the following interrelated components of artistic and creative competence are identified and disclosed in the publication: emotional and motivational, content, cognitive-cognitive, value-oriented, activity-creative. The content of the components of the artistic and creative competence of future educators is disclosed. For example, the emotional-motivational component includes: an emotional, aesthetic attitude to the visual arts, a manifestation of interest in the works of fine art, the presence of values that take the form of motivation and sustained interest in artistic creativity; readiness for self-education. The cognitive component includes: creative thinking, creative activity, visual memory, imagination, aesthetic perception of reality and art, attention, observation, creativity, originality. Valuable component is connected with the spiritual and moral orientation of artistic and educational activities, which allows the formation of spirituality among pupils. Activity-creative includes the experience of artistic and creative activity of the individual, professional qualities of a specialist in preschool education. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject компетентність ua
dc.subject художня компетентність ua
dc.subject творча компетентність ua
dc.subject художньо-творча компетентність майбутніх вихователів ua
dc.subject художньо-творча діяльність ua
dc.subject майбутні вихователі закладів дошкільної освіти ua
dc.subject competence ua
dc.subject artistic competence ua
dc.subject creative competence ua
dc.subject artistic and creative competence of future educators ua
dc.subject artistic-creative activity ua
dc.subject future educators of pre-school institutions ua
dc.subject.classification 378:7.067:37.02 ua
dc.title Художньо-творча компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема ua
dc.title.alternative Artistic-creative competence of future educators of pre-school institutions as a pedagogical problem ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics