Випуск 28

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2012)
 • Облова, Л.А. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Вокруг возможности преподавания метафизики крутится много разногласий. Одни утверждают невозможность изложения метафизики в академической среде и отбрасывают подлинность как несерьезный предмет, другие ...
 • Пономаренко, В. В (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті здійснено аналітичний огляд праць Ільєнкова, його учнів та послідовників, в тому числі вітчизняних авторів, та синтезовано основні доробки щодо ільєнковської концепції формування особистості. Показано, ...
 • Назаренко, М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Статтю присвячено особливостям сприйняття минулого як соціального орієнтиру сьогодення. Автором висловлюється думка про антикризовий потенціал минулого, що можна розкрити як на теоретичному, так і практичному ...
 • Кравченко, В.М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Мечислав Кромпець класичний представник польської школи неотомізму. Філософ провадив діалог з різними філософськими течіями. Реконструюється неотомістська відповідь філософа на марксистський та постмодерністський ...
 • Поліщук, К.О. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Статтю присвячено розумінню феномену культури споживання в сучасному суспільстві інформації і техніки. Автор аналізує підходи до можливого рішення агресивного споживання, тенденції та прогнози.
 • Шушкевич, Є. М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена аналізу розуміння філософії Людвігом Вітгенштайном. В статті показується, що на думку філософа, невірно розуміти філософію, як науку, чи як певну теорію. За Людвігом Вітгенштайном філософія це свого ...
 • Гончаренко, К. С. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті проаналізовано праці Ж. Дельоза, які висвітлюють проблематику смислу у його співвідношенні з абсурдом, нон-сенсом, безглуздям. Авторка встановила, що абсурд, нон-сенс та безглуздя, за Ж. Дельозом, не позбавлені ...
 • Яценко, Г.Ю.; Стрелковський, І.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Стаття присвячена розгляду філософського аспекту математичної теорії, зокрема досліджується джерела походження й сутність аксіоматичного методу, розвиток якого розглядається з позицій ідеалістичного та ...
 • Курна, О.С. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Статтю присвячено вивченню комунікативних процесів в музеї та їх значенню для людини та культури в цілому. Автор аналізує комунікаційний підхід в музеєзнавстві, на базі якого формується філософське розуміння феномену музею.
 • Мовчан, М.М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті особлива увага приділяється проблемам подолання страху. Виділено декілька підходів(релігійний, психоаналітичний, екзистенціальний, езотеричний, культурологічний) та методів, що здатні мінімізувати чи подолати страх
 • Туренко, В.Е.; Довжук, В.Д. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті розглянуто погляд на дискурс любові в контексті свободи та несвободи. Автори, опираючись на праці як класиків, так і сучасних наукових студій з філософії любові, доводять, що в даному аспекті, дискурс любові ...
 • Сторожук, С.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  На основі аналізу теоретичної спадщини зарубіжних та вітчизняних мислителів в статті висвітлено націотворче значення мови. Показано, що спільність мови може стати важливим інтегративним чинником, однак не розкриває ...
 • Шамша, І.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  В статті досліджується розуміння часу в концепції Арістотеля. Особлива увага приділяється ролі цього розуміння для синтезу вихідної суперечливості буття.
 • Дуцяк, І. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Предметом дослідження є з’ясування того, що є об’єктом означення. У підсумку дослідження зроблено висновок, що означення містить інформацію двох видів: 1) про ознаки поняття і відповідного йому об’єкта дійсності, 2) про ...
 • Павлишин, Л. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті зосереджено увагу на позиції В. Винниченка щодо значення психоаналізу у формуванні духовного світу людини та досягненні нею внутрішньої гармонії.
 • Соколова, Н.В. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей первісного мислення і первісної свідомості, як антропологічного, історичного, соціокультурного явища.
 • Поперечна, Г.А. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті здійснено аналіз поглядів С.С.Гогоцького на співвідношення філософії та освіти як специфічних форм прояву духовної атмосфери певної епохи, розкрито розуміння філософом сутності і призначення науки, ...
 • Рогожа, М.М. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті розглядаються модуси трансформації відповідальності вченого у сучасному світі. Автор представляє перехід ціннісної установки вченого від наукового оптимізму до соціального алармізму й аналізує відповідальність ...
 • Матюшко, Б.К. (Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012)
  У статті розглядається поділ наукових дисциплін, запропонований українським філософом другої половини ХІХ ст. Миколою Гротом. Проаналізовано його погляди на класифікацію наук як частину філософського знання, а ...

View more