Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Розвиток фахової медіакомпетентності педагогів: досвід Німеччини

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Пономаревський, А. С.
dc.date.accessioned 2019-04-04T13:41:54Z
dc.date.available 2019-04-04T13:41:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Пономаревський, А. С. Розвиток фахової медіакомпетентності педагогів: досвід Німеччини / А. С. Пономаревський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 64. - С. 175-179. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24018
dc.description.abstract У статті вивчено та систематизовано підходи до розвитку фахової медіакомпетентності педагогів у Німеччині. Зокрема, подано типологію поглядів німецьких дослідників на виділення завдань, рівнів, критеріїв і показників розвитку фахової медіакомпетентності педагогів. Простежено співвідношення базових понять дослідження: "медіаграмотність", "медіапедагогічна компетентність", "фахова медіакомпетентність". Окреслено напрями освітньої політики щодо підготовки педагогічних працівників Німеччини в галузі медіакомпетентності. Розглянуто німецький досвід взаємодії з медіа в освітньому середовищі, можливості створення та впровадження педагогічних сценаріїв шляхом використання медіазасобів, медіаматеріалів і знань про медіа. Визначено чинники успішного впровадження медіаграмотності в сучасний освітній процес (рівень академічного навантаження, міждисциплінарні інновації, врахування специфіки сучасного медіаконтенту в процесі розроблення навчальних планів, програм тощо). ua
dc.description.abstract В статье изучены и систематизированы подходы к развитию профессиональной медиакомпетентности педагогов в Германии. В частности, представлена типология взглядов немецких исследователей на выделение задач, уровней, критериев и показателей развития профессиональной медиакомпетентности педагогов. Прослежено соотношение базовых понятий исследования: "медиаграмотность", "медиапедагогическая компетентность", "профессиональная медиакомпетентность". Определены направления образовательной политики по подготовке педагогических сотрудников Германии в области медиакомпетентности. Рассмотрены немецкий опыт взаимодействия с медиа в образовательной среде, возможности создания и внедрения педагогических сценариев путем использования медиасредств, медиаматериалов и знаний о медиа. Определены факторы успешного внедрения медиаграмотности в современный образовательный процесс (уровень академической нагрузки, междисциплинарные инновации, учитывание специфики современного медиаконтента при разработке учебных планов, программ и т. д.). ua
dc.description.abstract The article learns and classifies approaches to professional teacher’s media competence development in Germany. In particular, the typology of views introduced by German researchers to identifying the objectives, levels, criteria and indicators of professional teacher’s media competence development is given. Correlation of such basic research notions as "media literacy", "teacher’s media competence", "professional media competence" have been traced. Education policy areas on preparation of media competent teachers in Germany are outlined. We have represented the German experience of interaction with media in educational environment, opportunities for creating and implementing pedagogic scenarios by means of media tools, media materials and knowledge about media. Factors of successful media literacy implementing in modern educational process (academic load, interdisciplinary innovations, considering the specifics of modern media content in the process of working out the academic plans, curricula, etc.) have been defined. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject освіта дорослих ua
dc.subject медіа ua
dc.subject медіакомпетентність ua
dc.subject медіаграмотність ua
dc.subject розвиток фахової медіакомпетентності ua
dc.subject медіаосвіта ua
dc.subject медіатекст ua
dc.subject образование взрослых ua
dc.subject медиа ua
dc.subject медиакомпетентность ua
dc.subject медиаграмотность ua
dc.subject развитие профессиональной медиакомпетентности ua
dc.subject медиаобразование ua
dc.subject медиатекст ua
dc.subject adult education ua
dc.subject media ua
dc.subject media competence ua
dc.subject media literacy ua
dc.subject professional media competence development ua
dc.subject media education ua
dc.subject media text ua
dc.subject.classification 37.018.43:004 ua
dc.title Розвиток фахової медіакомпетентності педагогів: досвід Німеччини ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics