Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Вакалюк, Т. А.
dc.date.accessioned 2018-05-18T12:54:11Z
dc.date.available 2018-05-18T12:54:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вакалюк, Т. А. Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики / Т. А. Вакалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 19 (26). – С. 154-157. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19183
dc.description.abstract У статті розглянуто наукові підходи до формулювання вимог та основних характеристик хмаро орієнтованого навчального середовища. Окреслено ряд характеристик хмаро орієнтованого навчального середовища, що використовується для підготовки бакалаврів інформатики. До таких характеристик віднесено: доступність та мобільність, відкритість, цілісність та безперервність вищої освіти, ефективність, систематичність, послідовність та структурованість, інноваційність, інтеграція з хмаро орієнтованими ресурсами, наочність, функціональність, колективність, забезпечення проектної діяльності, науковість, надійність, комунікаційність, гнучкість та адаптивність, індивідуалізація, наповненість, зручність, доцільність. Дано тлумачення кожній переліченій характеристиці. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрены научные подходы к формулированию требований и основные характеристики облачно ориентированной учебной среды. Определены ряд характеристик облачно ориентированной учебной среды для подготовки бакалавров информатики. К таким характеристикам отнесены: доступность и мобильность, открытость, эффективность, систематичность, последовательность и структурированность, инновационность, интеграция с облачно ориентированными ресурсами, наглядность, функциональность, коллективность, обеспечение проектной деятельности, научность, надежность, коммуникационность, гибкость и адаптивность, индивидуализация, наполненность, удобство, целесообразность. Дано толкование каждой из перечисленных характеристик. ua
dc.description.abstract The article discusses scientific approaches to the formulation of requirements and basic characteristics of cloud-based learning environment. Outlined a number of characteristics that are allocated to the cloud-based learning environment for Bachelor of Informatics. These characteristics include: accessibility and mobility, openness, integrity and continuity of higher education, efficiency, regularity, consistency and structuring, innovation, integration with cloud-oriented resources, visibility, functionality, collectivity, providing project activities, scientific, reliability, komunikatsiynist, flexibility and adaptability, personalization, fullness, convenience, expedience. Given the interpretation of each are listed characteristic. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject хмарні сервіси ua
dc.subject хмарні технології ua
dc.subject навчальне середовище ua
dc.subject хмаро орієнтоване навчальне середовище ua
dc.subject характеристики ua
dc.subject облачные сервисы ua
dc.subject облачные технологии ua
dc.subject учебная среда ua
dc.subject облачно ориентированная учебная среда ua
dc.subject характеристики ua
dc.subject cloud services ua
dc.subject cloud ua
dc.subject learning environment ua
dc.subject cloud-oriented learning environment characteristics ua
dc.subject.classification 378.096:004.738.5 ua
dc.title Основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики ua
dc.title.alternative Основные характеристики облако ориентированной учебной среды для подготовки бакалавров информатики ua
dc.title.alternative Features cloud oriented learning environment for training bachelors information ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics