Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчальні видання Природничого факультету

ISSN: 2310-8290

Навчальні видання Природничого факультету

 

Recent Submissions

 • Прибора, Наталія Андріївна (Видавництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023-10-30)
  У навчальному посібнику розглянуто основні питання організації, підготовки та проведення експериментальних робіт з хімії, що виконує на уроках учитель/учителька: розкрито основні вимоги до демонстраційного експерименту, ...
 • Прибора, Наталія Андріївна; Шафаренко, Людмила Василівна; Жукова, Дар'я Сергіївна (Видавництво Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023-07-20)
  Посібник містить інструкції до лабораторних робіт, що охоплюють основні теми курсу загальної хімії: початкові хімічні поняття, класи неорганічних сполук, хімічну термодинаміку та кінетику, розчини, електролітичну дисоціацію, ...
 • Цуруль, Ольга Анатоліївна (УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023-07)
  Методика навчання біології та здоровʹя людини: методичні рекомендації для організації змішаного навчання» - складова навчально-методичного забезпечення обовʹязкової освітньої компоненти ОПП «Біологія та здоров’я ...
 • Нестеровський, Віктор Антонович; Богатиренко, Вікторія Альфредівна (ВПЦ "Київський університет", 2020)
  Розглянуто основні питання геохімії нафти і газу: склад, фізичні й хімічні властивості нафти, газу, газоконденсату, газогідрату та їхніх похідних; походження, міграція, акумуляція і природне перетворення вуглеводнів. Надано ...
 • Плиска, Олександр Іванович; Лазоришинець, В. В.; Книшов, Г. В ("Муар", 2000)
  Коротко розглянута будова та фізіологічні механізми функціонування серцевого м’язу, описані основні його патофізіологічні синдроми та сучасний стан ренін-ангіотензинової системи взагалі та її підсистем. Далі автори на ...
 • Шевченко, Валентина Григорівна; Волошина, Наталія Олексіївна (2022-02)
  Навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до проведення навчальної практики «Загально-екологічна»» розроблено для фахової підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007)
  Методичні рекомендації включають визначення основних понять і термінів з номенклатури неорганічних сполук як однієї з важливих галузей формування сучасної української хімічної мови у відповідності з правилами сучасної ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008)
  В посібнику розглядаються основні поняття загальної та фізичної хімії: «Термодинаміка. Термодинаміка хімічної рівноваги», «Кінетичні закономірності хімічних реакцій», «Каталіз», «Розчини молекулярні», «Розчини електролітів», ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009)
  Посібник складається з двох частин. Перша частина включає ключові поняття, різнорівневі задачі, індивідуальні графічно-розрахункові роботи та контрольні питання. Матеріал розподілено у відповідності з модулями: «Термодинаміка. ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Методичні матеріали містять вказівки до виконання лабораторних робіт, вибір яких відповідає першій частині загального теоретичного курсу фізичної хімії згідно з програмою, затвердженою для підготовки бакалаврів спеціальності ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Чорний, Іван Борисович; Нестеровський, В. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Даний практикум відповідає послідовності викладення матеріалу у навчальному посібнику “Хімія Землі” і спрямований на формування у майбутніх учителів хімії умінь щодо експериментального вивчення побудованих атомами хімічних ...
 • Богатиренко, Вікторія Альфредівна; Михалюк, С. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013)
  Посібник включає упорядковані у вигляді таблиць ключові поняття, індивідуальні графічно-розрахункові роботи, різнорівневі задачі, тестові завдання і контрольні питання. Матеріал розподілено у відповідності ...
 • Білянська, Марія Михайлівна (2021)
  Програма вибіркової навчальної дисципліни “Організація еколого-педагогічної діяльності” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня “бакалавр”, галузі знань 01 “Освіта”, ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017)
  Навчальний посібник «Екологічна експертиза» розроблено для фахової підготовки освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 101 Екологія, відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти України та навчальної програми ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Волошин, Олексій Григорович (НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2019)
  Матеріал посібника забезпечує формування у майбутнього бакалавра спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, логічно структурований і знайомить студента з діючими процедурами оцінки впливу на довкілля в Україні, її ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Лазебна, Ольга Миколаївна (НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2021)
  Методичні рекомендації відтворюють сучасні вимоги до підготовки та захисту курсових робіт. Містять основні правила оформлення отриманих досліджень, академічної доброчесності і загальноприйняті вимоги до їх прилюдного ...
 • Обозний, Василь Васильович; Романенко, Олександр Володимирович; Щабельська, Валентина Георгіївна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2019)
  У методичних вказівках використано наскрізну програму практичної підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм» (2017р.). Зміст і структура вироб ...
 • Обозний, Василь Васильович; Кравченко, Алла Володимирівна; Борисова, Оксана Володимирівна; Романенко, Олександр Володимирович (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020)
 • Запара, Валентина Миколаївна; Рудницька, Катерина Миколаївна (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013-10)
  Навчальний посібник “Хімія” призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами I- II курсів природничих спеціальностей. Завдання розроблені з урахуванням комунікативних потреб майбутніх ...
 • Лагутенко, Оксана Тарасівна; Настека, Тетяна Миколаївна; Орлова, Ольга Володимирівна (Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020)
  Щоденник містить завдання для самостійної роботи студентів з рекомендованими літературними джерелами та інтернет-ресурсами, що допоможе поглибити теоретичні знання з курсу «Основи сільського господарства». Методична розробка ...

View more