Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Моделі семантичної деривації ірраціональної лексики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Деменчук, О. В.
dc.date.accessioned 2018-02-08T14:22:19Z
dc.date.available 2018-02-08T14:22:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Деменчук, О. В. Моделі семантичної деривації ірраціональної лексики / О. В. Деменчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 15. - С. 35-44. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17860
dc.description.abstract У розвідці схарактеризовано моделі семантичної деривації ірраціональної лексики – семантичного класу слів, які позначають стан людини, що виникає не на раціональній основі, ґрунтується не на вимогах розуму, логіки, суджень і т. ін. Основну увагу приділено визначенню моделей ірраціональної ад’єктивної лексики в українській, польській та англійській мовах, розкриттю зв’язків між вихідним та цільовим значеннями, з’ясуванню динаміки розвитку семантичної парадигми названого класу лексики в зіставному аспекті. Установлено, що у процесі семантичної деривації ірраціональна ад’єктивна лексика виявляє ознаки похідності ситуативного типу, пов’язані зі змінами характеристик учасників ситуації. ua
dc.description.abstract В статье выявлены особенности семантической деривации иррациональной лексики – семантического класса слов, обозначающих состояние человека, возникающее не на рациональной основе и не на требованиях ума, логики, суждений и т. п. Основное внимание уделено определению моделей семантической деривации иррациональной адъективной лексики в украинском, польском и английском языках, установлению связей между исходным и целевым значениями, а также динамики развития семантической парадигмы указанного класса лексики в сопоставительном аспекте. Установлено, что в процессе семантической деривации иррациональная адъективная лексика обнаруживает признаки производности ситуативного типа, связанные с изменениями характеристик участников ситуации. ua
dc.description.abstract The paper deals with the peculiarities of semantic derivation of irrational vocabulary – a semantic class of words that denote the human condition, developing on no rational basis, and grounding in no demands of reason, logic, opinion etc. The focus is made on the analysis of the models of irrational adjectival vocabulary semantic derivation in the Ukrainian, Polish and English languages, on the establishment of relations between the source and target meanings, on the ascertainment of semantic paradigm development dynamics of the given class of vocabulary in a contrastive aspect. The research concludes that in the process of semantic derivation the irrational adjectival vocabulary reveals the features of a situation type derivation that is realized in the aspect of participant characteristics changes. It has been established that the strategies of the irrational adjectival vocabulary semantic derivation in the contrasted languages reveal the extension of a situation concept based on the models of actantial and implicative derivational relations. The analysis of the irrational adjectival vocabulary semantic paradigm development dynamics showed that the differences in the extension of the irrational state situation concept in the contrasted languages depends on the stability of relations between the source and target situations. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject ірраціональна лексика ua
dc.subject модель ua
dc.subject семантична деривація ua
dc.subject учасник ua
dc.subject концепт ситуації ua
dc.subject дериваційні відношення ua
dc.subject иррациональная лексика ua
dc.subject модель ua
dc.subject семантическая деривация ua
dc.subject участник ua
dc.subject концепт ситуации ua
dc.subject деривационные отношения ua
dc.subject irrational vocabulary ua
dc.subject model ua
dc.subject semantic derivation ua
dc.subject participant ua
dc.subject concept of situation ua
dc.subject derivational relations ua
dc.subject.classification 81’37:[811.161.2+811.162.1+811.111 ua
dc.title Моделі семантичної деривації ірраціональної лексики ua
dc.title.alternative Модели семантической деривации иррациональной лексики ua
dc.title.alternative Models of semantic derivation of irrational vocabulary ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics