Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Технооптимізм і проблеми усуспільнення напередодні нової промислової революції

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Самарський, А. Ю.
dc.date.accessioned 2018-02-02T14:08:07Z
dc.date.available 2018-02-02T14:08:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Самарський, А. Ю. Технооптимізм і проблеми усуспільнення напередодні нової промислової революції / А. Ю. Самарський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 272-279. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17784
dc.description.abstract В розрізі ідей вітчизняної філософії та кібернетики ХХ ст. досліджуються технократичні та футурологічні концепції перспектив науково-технічного розвитку, що мають призвести до змін суспільних відносин. Аналізуються ідеї сучасних публікацій з даної тематики та вказуються теоретичні недоліки сучасних концепцій у порівнянні з тими, що висувалися світилами вітчизняної науки в плані необхідності зміни моделі суспільного управління виробничими та соціальними процесами. ua
dc.description.abstract В разрезе идей отечественной философии и кибернетики ХХ в. исследуются технократические и футурологические концепции перспектив научно-технического развития, которые должны привести к изменениям общественных отношений. Анализируются идеи в современных публикациях по данной тематике и указываются теоретические недостатки современных концепций по сравнению с теми, что выдвигались светилами отечественной науки в плане необходимости изменения модели общественного управления производственными и социальными процессами. ua
dc.description.abstract In the context of the ideas of domestic philosophy and cybernetics of the 20th century are being researched technocratic and futurological concepts of the prospects of scientific and technological development that should lead to changes in social relations are researched. The ideas in modern publications on the subject are analyzed the theoretical shortcomings of modern concepts are compared with those advanced by the luminescence of the national science in terms of the necessity of changing the model of social control by production and social processes. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject технократизм ua
dc.subject діалектичне мислення ua
dc.subject усуспільнення ua
dc.subject автоматизація виробництва ua
dc.subject кібернетика ua
dc.subject політекономія ua
dc.subject капіталізм ua
dc.subject соціалізм ua
dc.subject Глушков ua
dc.subject Ільєнков ua
dc.subject технократизм ua
dc.subject диалектическое мышление ua
dc.subject обобществление ua
dc.subject автоматизация ua
dc.subject кибернетика ua
dc.subject политэкономия ua
dc.subject капитализм ua
dc.subject социализм ua
dc.subject Глушков ua
dc.subject Ильенков ua
dc.subject technocracy ua
dc.subject dialectical thinking ua
dc.subject socialization ua
dc.subject automation ua
dc.subject cybernetics ua
dc.subject political economy ua
dc.subject capitalism ua
dc.subject socialism ua
dc.subject Glushkov ua
dc.subject Ilyenkov ua
dc.subject.classification 141.2 ua
dc.title Технооптимізм і проблеми усуспільнення напередодні нової промислової революції ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics