Випуск 38 (51)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (2017)
  У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів вузів та співробітників наукових установ України з питань релігієзнавства, теорії та історії культури, філософії.
 • Пономаренко, В. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В контексті сучасних проблем шкільного освітнього процесу, досліджуються західні філософсько-педагогічні концепції щодо розвитку і зміни шкільної освіти. Особлива увага звертається на праці відомих соціальних філософів ...
 • Гончаренко, К. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В статті проаналізовано праці Ж. Дельоза, які висвітлюють проблематику постмодерного світосприйняття та відповідного типу філософування, що було закладено Ф. Ніцше. Розглянуто концепти, які саме було започатковано та в ...
 • Безуглий, А. А (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  За все коротке життя кінематографу, він так і не був ґрунтовно роз’яснений в рамках філософської теорії. Небагато кіномайстрів і мислителів відчували те, що відчуває наразі сучасник – силу і тяжіння до кінематографа не як ...
 • Самарський, А. Ю. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В розрізі ідей вітчизняної філософії та кібернетики ХХ ст. досліджуються технократичні та футурологічні концепції перспектив науково-технічного розвитку, що мають призвести до змін суспільних відносин. Аналізуються ідеї ...
 • Силадій, І. М. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Демократизація системи освіти відкриває низку можливостей для розкриття творчих здібностей не тільки педагога, але й учня, сприяє пошуку нестандартних підходів у навчально-виховному процесі. Рутинному, шаблонному педагогу ...
 • Концурак, В. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Обгрунтовано, що головну роль у формуванні та реалізації екологічної політики має відігравати держава. Останнє цілком і безсумнівно стосується й України. На шляху поліпшення екологічної ситуації в країні перший крок має ...
 • Березінець, І. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню філософського бачення сну та сновидіння, як джерела знань людської душі, в роботі П. Авсєнєва "Із нотаток по психології". Авторка доходить висновку, що у П. Авсєнєва душа є носієм безмежного ...
 • Захаренко, К. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Інформаційна безпека відіграє важливу роль в забезпеченні життєво важливих інтересів будь-якої країни. Метою її збереження є створення розгалуженого і захищеного інформаційного простору, охорона національних інтересів ...
 • Драпушко, Р. Г. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Автор обґрунтовує висновок про те, що демократичне суспільство утверджує нову світоглядно-ідеологічну парадигму розвитку туризму – гуманістично, людинолюбну і людиноформуючу. Центром цієї парадигми є людина як суб'єкт ...
 • Капустін, С. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Цілісний світогляд є системою органічно і взаємодоповнюючих сегментів компетентнісно освоєних знань про природу і людину, суспільство і культуру, процеси, що відбуваються в реальному суспільстві, перспективи розвитку ...
 • Облова, Л. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В статье реализовывается попытка прикоснуться к метафизике телесности, сообразно структуры дома, сквозь которую сказывается "устройство" человека. Речь идет о сущностном пространстве человеческого движения в живом круге ...
 • Глушко, Т. П. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  У контексті аналізу актуалізації та соціально-практичних потенціалів ідеології економічного націоналізму пропонується розгляд цієї тенденції сучасного світу у єдності з ще одним важливим трендом – четвертою промисловою ...
 • Мілютенко, А. В. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Стаття висвітлює основні передумови появи та розвитку концепції "смерті автора", звертаючи увагу на історико-філософський та соціокультурний контекст. Першопоштовхом до появи цього феномену вважається зміна світоглядної ...
 • Завідняк, Б. Т. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Розглядаються філософсько-богословські погляди данського мислителя ХІХ ст. С. К’єркеґора, зокрема: метафізичні погляди. Порівнюються теодіцейні розбіжності між позиціями Геґеля і К’єркеґора. Pозкриваються філософсько-богословські ...
 • Руденко, И. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В статье описывается проблема "понимание", которое выступает предметом философского осмысления с последующим анализом возможности применения данного понятия для описания свойств компьютерных систем часто обозначаемых ...
 • Плахіна, Т. С. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В статті розглядаються основні аспекти, методи та підходи у вихованні та розвитку різностатевих дітей у сім'ї. Виділяються головні принципи та тонкощі проблем виховання. Описуються основні помилки у вихованні хлопчиків та ...
 • Ангелова, А. О. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Метою публікації є структурно-типологічний аналіз архетипів Старого та Старої. В результаті проведеного дослідження висвітлено полісемантичну природу та множинність архетипу Старого, який утворює цілий ряд міфологічних ...
 • Овсянкіна, Л. А.; Хрипко, С. А. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Стаття присвячена проблемі осмислення полівекторності у духовному просторі молодіжного середовища в цілому та питанню релігійних цінностей, сучасним тенденціям їх змін та інтерпретацій зокрема. Аналізується значущість ...
 • Мозгова, Н. Г. (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  В статті висвітлюються теоретичні та соціокультурні підвалини узгодженості світської і духовної освіти на теренах вітчизняного досвіду XIX ст. На цьому тлі виявлено, що зародження й формування вітчизняної освітянської ...

View more