Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Ломачинська, І. М.
dc.date.accessioned 2018-01-29T14:02:55Z
dc.date.available 2018-01-29T14:02:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Ломачинська, І. М. Ідея пастирства у богословській думці : генеза та реалії сьогодення / І. М. Ломачинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 38(51). - С. 27-36. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17698
dc.description.abstract Метою статті є аналіз ґенези ідей пастирства як духовного служіння священика своїй громаді у різних християнських конфесіях. Автор визначає особливості владної реалізації пастирського служіння, що розкриті у творчості представників патристики. У статті розкривається протиріччя між необхідністю підкорення релігійної громади своєму пастирю та небезпеках зловживання владою з боку пастиря у своїх корисливих цілях. Влада у пастирстві спрямовується не на підкорення інших, а на духовні настанови і упокорення власних бажань. у сучасному суспільному житті відбувається зміна ролі церковних інституцій, що приводить до актуалізації соціальних аспектів діяльності пастиря. ua
dc.description.abstract Целью статьи есть анализ генезиса идей пастырства как духовного служения священника своей общине в разных христианских конфессиях. Автор определяет особенности реализации власти в пастырском служении, что раскрыты в творчестве представителей патристики. В статье раскрывается противоречие между необходимостью подчинения религиозной общины своему пастырю и опасностях злоупотребления властью со стороны пастыря в своих корыстных целях. Власть в пастырстве направляется не на покорение других, а на духовные наставления и усмирения собственных желаний. В современной общественной жизни происходит изменение роли церковных институтов, что приводит к актуализации социальных аспектов деятельности пастыря. ua
dc.description.abstract The purpose of the article is to analyze the genesis of the ideas of the pastoral ministry as a spiritual ministry of the priest to his community in different Christian churches. The author determines the features of the realization of power in the pastoral ministry, which is revealed in the work of representatives of Christian thought. The article reveals the contradiction between the need to subordinate the religious community to his pastor and the dangers of abuse of power by the pastor for his own mercenary purposes. The authority in the pastoral ministry is directed not to conquering others, but to spiritual instruction and pacification of one's own desires. In modern social life, the role of church institutions is changing, which leads to the actualization of the social aspects of the pastor's activities. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject священство ua
dc.subject пастирство ua
dc.subject священик ua
dc.subject пастир ua
dc.subject пастирське богослов’я ua
dc.subject духовне служіння ua
dc.subject духовна влада ua
dc.subject духовний вчитель ua
dc.subject єпископат ua
dc.subject ієрархічна структура церкви ua
dc.subject лідер думки ua
dc.subject пастырство ua
dc.subject священник ua
dc.subject пастырь ua
dc.subject пастырское богословие ua
dc.subject духовное служение ua
dc.subject духовная власть ua
dc.subject духовный учитель ua
dc.subject епископат ua
dc.subject иерархическая структура церкви ua
dc.subject лидер мнения ua
dc.subject priesthood ua
dc.subject pastoral ua
dc.subject priest ua
dc.subject pastor ua
dc.subject pastoral theology ua
dc.subject spiritual ministry ua
dc.subject spiritual authority ua
dc.subject spiritual teacher ua
dc.subject episcopate ua
dc.subject hierarchical structure of the church ua
dc.subject leader of opinion ua
dc.subject.classification 253 ua
dc.title Ідея пастирства у богословській думці: генеза та реалії сьогодення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics