DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9953
Title: Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці
Authors: Прокоф'єва, Олеся Олексіївна
Keywords: маніпулятивні міжособистісні стосунки
юнацький вік
маніпулятор
об’єкт маніпуляції
група ризику
класифікація учасників маніпулятивних взаємин
рівень включеності у маніпулятивні взаємини
психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам
манипулятивные межличностные отношения
юношеский возраст
манипулятор
объект манипуляции
группа риска
классификация участников манипулятивных взаимоотношений
уровень включенности в манипулятивные взаимоотношения
психологические условия предотвращения манипулятивных межличностных отношений
manipulational interpersonal relations
adolescence
manipulator
object of manipulation
risk group
classification of participants of manipulational relations
level of inclusion to manipulational relations
psychological conditions of manipulational interpersonal relations prevention
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Прокоф'єва О. О. Психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / О. О. Прокоф'єва ; наук. керівник І. Д. Бех ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена виявленню особливостей маніпулятивних взаємин, визначенню психологічних умов їх формування і розробці тренінгової програми запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці. Уточнено зміст поняття “маніпулятивні міжособистісні стосунки”, доповнено уявлення про вікові особливості юнацтва, які сприяють включенню у маніпулятивні взаємини. Вивчено психологічні особливості різних типів суб’єктів і об’єктів маніпуляції, розроблено авторську класифікацію учасників маніпулятивних взаємин, досліджено загальний рівень включеності юнаків і дівчат у такі стосунки. Визначено об’єктивні (зниження частоти включеності у маніпулятивні міжособистісні стосунки, зміна маніпулятивних взаємин з високим рівнем важливості і міцності на низький, з особами високого рівня контактності на низький) і суб’єктивні (зниження рівня прояву особистісних якостей, які зумовлюють включення юнаків і дівчат у маніпулятивні взаємини у якості їх суб’єкта і об’єкта, зміна змішаного типу учасника маніпулятивних взаємин на чистий, зміна груп ризику на активне усвідомлення і заперечення маніпуляцій) психологічні умови запобігання маніпулятивним міжособистісним стосункам у юнацькому віці. Обґрунтовано, розроблено, апробовано і доведено ефективність тренінгової програми побудови ефективних міжособистісних стосунків.
Диссертационная работа посвящена выявлению особенностей манипулятивных межличностных отношений в юношеском возрасте, определению психологических условий их формирования и разработке тренинговой программы предотвращения манипулятивных взаимоотношений. В работе проанализированы теоретические подходы к проблеме манипулятивных межличностных отношений в психологии, описана их структура и психологические особенности, проведен сравнительный анализ возрастных особенностей юношеского возраста с характерными личностными особенностями манипуляторов и объектов манипуляции. В диссертации уточняется содержание понятия "манипулятивные межличностные отношения": это субъект-субъектные взаимоотношения, которые реализуются при помощи скрытого психологического влияния с целью активизации у объекта намерений, которые не соответствуют его актуальным желаниям, но необходимы субъекту для достижения личных целей и получения одностороннего выигрыша. Юношей и девушек, которые обладают личностными качествами, являющимися также компонентами структуры личности манипулятора, автор объединяет в группу риска "манипуляторы". Лиц юношеского возраста, которые имеют личностную предрасположенность к включению в манипулятивные отношения в качестве объекта, автор объединяет в группу риска "объекты манипуляции". В диссертации представлена авторская концепция классификации манипуляторов и объектов манипуляции в юношеском возрасте. Группу риска "манипуляторы" автор по критериям "манипулятивность – пассивность", уровень агрессивности, "обособленность – привязанность", уровень конформности делит на четыре типа: "распорядитель", "контролер", "опекун", "тихоня". Группу риска "объекты манипуляции" по критериям "манипулятивность – пассивность", уровень конформности, уровень ригидности, уровень самообвинения – на три типа: "беспечный", "консерватор", "тревожно-импульсивный". В работе содержаться теоретико-методологические аспекты и особенности организации констатирующего эксперимента, представлены результаты изучения особенностей манипулятивных взаимоотношений в юношеском возрасте, а также результаты статистической проверки полученных данных. Представлен сравнительный анализ личностных особенностей классифицированных типов участников манипулятивных взаимоотношений. Исследован общий уровень включенности юношества в манипулятивные межличностные отношения, а также его составляющие: частота включенности, особенности проявления в разных сферах общения, особенности соотношения субъектов манипуляции, принадлежность к группам риска, чистый или смешанный и доминантный тип участника таких взаимоотношений. Подчеркнуто, что снижение общего уровня включенности юношества в манипулятивные взаимоотношения происходит путем осознавания и активного отрицания манипуляций, формирование которого происходит путем создания психологических условий для предотвращения манипулятивных межличностных отношений. Психологические условия для предотвращения манипулятивных взаимоотношений условно делятся автором на объективные, изменение которых связано с особенностями взаимодействия юношества, и субъективные, изменение которых связано с внутренней работой юношей и девушек над собою. Объективными психологическими условиями автор называет снижение частоты включенности в манипулятивные взаимоотношения, изменение манипулятивных взаимоотношений с высоким уровнем важности на низкий, изменение манипулятивных взаимоотношений с лицами высокого уровня контактности на низкий. Субъективными психологическими условиями автор называет снижение уровня проявления личностных качеств, которые обуславливают включение юношества в манипулятивные межличностные отношения в качестве их субъекта (манипулятивность, агрессивность, обособленность, чрезмерная привязанность, конформность) и объекта (пассивность поведения, конформность, ригидность, самообвинение), изменение смешанного типа участника манипулятивных взаимоотношений на чистый, изменение группы риска на активное осознавание и отрицание манипуляций. Обоснована, разработана и апробирована тренинговая программа предотвращения манипулятивных межличностных отношений, особенностью которой является создание для группы риска "манипуляторы" психологических условий снижения манипулятивности и предупреждение развития подверженности манипуляциям, для группы риска "объекты манипуляции" – психологических условий противодействия манипулятивным атакам и предупреждение развития манипулятивности. Установлено, что специально организованная тренинговая программа способствует предотвращению манипулятивных межличностных отношений в юношеском возрасте, а именно: снижает уровень общей включенности юношества в манипулятивные взаимоотношения, снижает количество юношей и девушек в группах риска "манипуляторы" и "объекты манипуляции", повышает количество юношей и девушек, которые активно отрицают манипуляцию.
The thesis work is dedicated to revelation of peculiarities of manipulational interpersonal relations, definition of psychological conditions of their formation and development of training program for prevention of manipulational interpersonal relations in adolescence. The content of notion "manipulational interpersonal relations" is specified, perceptions about youth age peculiarities, which encourage to joining to manipulational relations, are supplemented in this thesis work. The author studied psychological conditions of manipulational interpersonal relations prevention. Authorial classification of participants of manipulational relations in adolescence is developed, psychological peculiarities of different types of subjects and objects of manipulation and general level of embeddedness to manipulational interpersonal relations and its components are explored. Objective (reduction of frequency of embeddedness to manipulational interpersonal relations, change of manipulational relations with high level of importance and sturdiness to low, with people of high rapport level to low) and subjective (reduction of level of personal qualities manifestation, personal qualities cause embeddedness of boys and girls to manipulational relations as its subject or object, change of risk groups to active awareness and denial of manipulation) psychological conditions of prevention of manipulational interpersonal relations in adolescence are defined. The author justified, developed, tested and proved efficiency of the training program of effective interpersonal relations construction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9953
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prokof'eva.pdf350.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.