DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/91
Title: Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів
Authors: Ярчук, Геннадій Васильович
Keywords: екологічна культура
системна трансформація
екологозабезпечуючі технології
студентське середовище
ecological culture
systemic transformation
ecologically-keeping technologies
student environment
Issue Date: 2009
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ярчук, Геннадій Васильович. Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Г. В. Ярчук ; наук. кер. В. П. Андрущенко ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 16 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню екологічної парадигми, в ході якого здійснено аналіз сучасного стану та особливостей формування екологічної культури студентської молоді в Україні в період становлення ринкових відносин. В дисертації виявлено, що найбільш продуктивними й евристичними є підходи, що базуються на діяльнісній платформі наукового пізнання. Саме вони дозволяють виокремити поняття екологічної культури, з одного боку, як сукупність природо-, соціо- і культурозберігаючих дій та технологій, що забезпечують стійку рівновагу в системі “людина-довкілля”, реалізацію людського підходу до здійснення всіх видів людської діяльності; з іншого – усвідомити її як теоретичну галузь знань про місце людини в біосфері як істоти, засобами діяльності якої урівноважується життєдіяльність біосфери. Автором доведено, що у ціннісному значенні “екологічна культура” займає провідне місце в структурі соціокультурних орієнтацій сучасної студентської молоді, яка прагне підпорядкувати її формуванню всі наявні та перспективні можливості навчально-виховного процесу та позанавчальних технологій.
Thesis presents an analysis of the contemporary state and peculiarities of formation of a student-youth’s ecological culture at the time of market relation development in Ukraine. It is shown that the most productive and heuristic are approaches grounded on activity platform of scientific cognition. They, in particular, allow distinguishing the notion of “ecological culture” as an aggregate of naturally-, socio-, and culturally- keeping actions and technologies, which provide a firm balance in the “man-environment” system, realization of the human-being approach to the conduction of various human-being activities from one side, and from the other – allow comprehending its theoretical sphere of knowledge about the place of the human-being in biosphere as a creature, an activity of which creates the balance in a biosphere vitality. The author proved that in the value meaning “ecological culture” takes the leading role in the structure of socio-cultural orientations of the modern student-youth wishing to subordinate to their formation all the existing and perspective possibilities of the educational process and extracurricular technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/91
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yarchuk.pdf252.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.