DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/84
Title: Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації
Authors: Яцейко, Марія Григорівна
Keywords: демократизація
освіта
заклад освіти
модернізація
управління
соціалізація
глобалізація
democratization
education
educational establishment
modernization
management
socialization
globalization
Issue Date: 2009
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманов
Citation: Яцейко, Марія Григорівна. Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / М. Г. Яцейко ; наук. кер. В. Г. Скотний ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 20 с.
Abstract: Проаналізовано проблеми й основні напрями демократизації сучасної вищої освіти у зв'язку з входженням України до європейського освітнього простору. З'ясовано, що провідна роль у системі чинників модернізації освіти належить процесу демократизації. Висвітлено організаційний та управлінський аспекти демократизації освіти, розкрито значення впровадження державно-громадського управління навчальним закладом освіти та розширення повноважень громадських (наглядових) рад університетів, студентського самоуправління, інших громадських організацій. Узагальнено досвід демократичних процесів у провідних універститетах України, визначено їх політичні та моральні аспекти. Обгрунтовано основні напрямки модернізації української освіти за умов Болонського процесу, якими є науковий супровід навчального процесу, забезпечення її доступності, удосконалення нормативно-правового поля, впровадження кредитно-модульної системи, інформаційних технологій, академічна мобільність студентів і викладачів. Доведено, що основою демократизації освіти є постійне підвищення культурного рівня, толерантності та самосвідомості усіх учасників навчально-виховного процесу.
The dissertation is devoted to the analysis of problems and main directions of democratization of modern higher education in connection with Ukrainian’s entering into European educational space. It is investigated that the main role in the system of factors of education’ modernization plays such kind of process as democratization. It is analyzed aspects of organization and management of education’ modernization, importance of introduction of state-public management of educational establishment; development of authority of public (supervisory) universities’ boards, student’s self-management, another public organizations. It is paid attention to summing up experience of development of democratic processes in leading Ukrainian universities; it is determined their political and moral aspects; it is proved that it has to be constant increasing of cultural level, tolerance and self-consciousness of all participants of educational-upbringing process in it’s foundation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/84
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yatseyko.pdf334.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.