DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/819
Title: Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики
Other Titles: Interaction of vocal and methodical components in the process of professional training of the future music teacher
Authors: Василенко, Людмила Михайлівна
Keywords: взаємодія
цілісність
вокально-методична підготовка
змістовно-структурна модель
interaction
integrity
vocal-methodical training
content and structural model
Issue Date: 2003
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Василенко, Людмила Михайлівна. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. М. Василенко ; наук. кер. Г. М. Падалка ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2003. - 20 с.
Abstract: Дисертація являє собою комплексне дослідження проблеми взаємодії вокальної і методичної підготовки студентів музично-педагогічних факультетів у цілісному процесі професійного навчання. Грунтуючись на теоретичному узагальненні змісту вокального і методичного компонентів професійного становлення студентів, визначено сутність їх вокально-методичної підготовки та виявлено її компоненти: мотиваційно-цільовий, інформаційно-пізнавальний, операціонально-технологічний та рефлексивно-аналізуючий. Науково обгрунтовано і експериментально перевірено змістовно-структурну модель забезпечення взаємодії вокальної і методичної підготовки майбутніх спеціалістів, яка, реалізуючи сукупність педагогічних принципів, умов і технологічних засобів, концентрує пізнавальну і діяльнісно-творчу активність майбутніх вчителів музики на: вироблення особистісної зацікавленості процесом вокального навчання школярів; досягнення власної вокально-виконавської майстерності; засвоєння методичних концепцій вокального навчання та оволодіння практичними вміннями співацького розвитку учнів; розвиток здатності до адекватної самооцінки у вокально-методичній діяльності.
The Thesis is dedicated to the complex research of the problem that deals with the interaction of vocal and methodical training of the students of music-pedagogical departments in the integral process of professional training. The essence of the students’ vocal-methodical training has been defined on the basis of theoretical generalization of the content of the vocal-methodical components in the students professional development and shown its components: motive and purposeful, informative and cognitive, operative and technological, reflexive and analytic. The present thesis contains results of the theoretical and experimental analysis of the content-structural model that guaranties the interaction of vocal and methodical training of future specialists. Paying attention to the complex of pedagogical principles, conditions and technological means it concentrates cognitive and creative activities of future music teachers on: developing personal interest in the vocal training process of the pupils; achieving own vocal-performing skills; learning methodical conceptions about vocal teaching and mastering the practical skills of pupils’ singing progress; developing adequate self-evaluation and self-realization in the vocal-methodical activity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/819
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100310077284.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.