DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 47 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8094
Title: Використання методу проектів у викладанні предмету "Сольфеджіо"
Authors: Мудролюбова, І. О.
Keywords: метод проектів
сольфеджіо
практичне використання
Дж. Дьюї
П. Фрейре
метод проектов
сольфеджио
практическое использование
Дж. Дьюи
П. Фрейре
project method
solfeggio
practical use
J. Dewey
P. Freire
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Мудролюбова І. О. Використання методу проектів у викладанні предмету "Сольфеджіо" / І. О. Мудролюбова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 47. - C. 208-212.
Abstract: Статтю присвячено методу проектів та питанню використання даного методу на уроках музичного виховання, а саме на уроках з предмету“сольфеджіо”. Висвітлено історію виникнення методу проектів, завдань та засобів його реалізації. Звернуто увагу на переваги методу проектів при використанні його на уроках з предмету“сольфеджіо”, який дає змогу сформувати та розвивати у учнів не тільки творчі задатки та навички, а й дисциплінованість, відповідальність, цілеспрямованість, підвищує зацікавленість у вивченні цього предмету та мотивацію до навчання учнів. Наведені приклади практичного використання методу проектів на уроці з предмету “сольфеджіо”.
Статья посвящена методу проектов и вопросу использования данного метода на уроках музыкального воспитания, а именно на уроках“сольфеджио”. Отражена история возникновения метода проектов, заданий и средств его реализации. Обращено внимание на преимущества метода проектов при использовании его на уроках“сольфеджио”, который дает возможность сформировать и развивать у учеников не только творческие задатки и навыки, но и дисциплинированность, ответственность, целенаправленность, повышает заинтересованность и мотивацию учеников в изучении этого предмета. Приведены примеры практического использования метода проектов на уроке“сольфеджио”.
The article is devoted to the project method and the question of the use of this method in the classroom music education, namely, the lessons on the subject of “solfeggio”. Covered the story of a project method, objectives and means of implementation. Attention is drawn to the advantages of the project when it is used in the classroom on the subject of “solfeggio”, which allows you to create and develop the pupils not only creative inclinations and skills, but also discipline, responsibility, commitment, increases the interest in the study of thissubject and the students motivation to learn These examples of practical use of project-based tutorial on the subject “solfeggio”.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8094
Appears in Collections:Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mudroliubova.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.