DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8013
Title: Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури та їх комбінації
Authors: Швець, Людмила Василівна
Keywords: Шкільний курс стереометрії
побудова зображень стереометричних фігур
методика розвитку вмінь будувати зображення просторових фігур
поетапне формування вмінь
часткові та загальні вміння
часткові та загальні вміння
School stereometrical course
drawing of stereometrical figures
method of developing of skills to draw spatial figures
step-by-step developing of skills
partial and general skills
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова
Citation: Швець, Людмила Василівна. Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури та їх комбінації : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. В. Швець ; наук. кер. М. І. Бурда ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці й теоретичному обґрунтуванню методики розвитку вмінь старшокласників виконувати зображення стереометричних фігур та їх комбінацій, впровадження якої забезпечує підвищення навчальних досягнень учнів старшої профільної школи та сприяє їх загальнокультурному розвитку,готовності до неперервної освіти і професійної діяльності. Шляхом детального аналізу теоретичних аспектів та засад побудови зображень стереометричних фігур і психолого-методичних передумов формування вмінь виконувати такі зображення з’ясовано істотні причини низького рівня таких вмінь у старшокласників;визначено психолого-педагогічні та методичні засади формування в учнів старшої школи вмінь будувати зображення просторових фігур та їх комбінацій;розроблено зміст і операційний склад відповідних умінь та ієрархію їх формування;розроблено і науково обґрунтовано методику наскрізного формування в старшокласників умінь виконувати побудови зображення стереометричних фігур та їх комбінацій;запропоновано систему практичних робіт та добірки орієнтовних задач до кожної з тем курсу стереометрії;створено анімаційні комп’ютерні 3-D моделі як засіб під час навчання учнів стереометрії у старшій профільній школі. Результати дослідження можуть бути використані вчителями математики, викладачами вищих педагогічних навчальних закладів, студентами математичних спеціальностей вишів, авторами підручників і посібників з математики.
The dissertation work is devoted to the development of theoretical justification of technique of students’ skills development to draw stereometric figures and their combinations; the implementation of this technique provides the increase of students’ academic achievements in school profile and helps their general cultural development, readiness for continuous education and professional activity. The important reasons of low level of such students skills are determined by means of detailed analysis of theoretical aspects and principles in stereometric figures drawings and psychological and pedagogical prerequisites of skills to do these drawings; psychological, pedagogical and methodical principles of students’ skills formation to draw spatial figures and their combinations are determined here too; contents operational structure of these skills and the hierarchy of their formation are worked out; method of students’ through-formation skills to do stereometrical figures drawings and their combinations are worked out; the system of practical work and selection of approximate tasks for each topic in stereometry course are offered; animation computer 3-D models as means of students’ stereometry learning in profile school are created in this dissertation. The research results can be used by school teachers of mathematics, university teachers, mathematical specialty students, authors of mathematical textbooks.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8013
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvets.pdf312.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.