DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7898
Title: Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції
Authors: Говорун, Тамара Василівна
Keywords: соціалізація
концепція Я
статева свідомість
гендерний та психосексуальний розвиток
сексуальність
статеві стереотипи
статева ідентичність
маскулінність
фемінність
андрогінність
традиційні та паритетні гендерні ролі
інверсія статевого потягу
статеве виховання
социализация
концепция Я
половое сознание
гендерное и психосексуальное развитие
сексуальность
половые стереотипы
половая идентичность
маскулинность
феминность
андрогинность
традиционные и паритетные гендерные роли
инверсия полового влечения
половое воспитание
socialization
self-concept
gender-awareness
gender and psychosexual development
gender stereotypes
gender identity
masculinity
feminity
androgynity
traditional and egalitarian gender roles
sexual education
Issue Date: 2002
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Говорун, Тамара Василівна. Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Т.В. Говорун ; наук. кер. М. Й. Боришевський ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 35 с.
Abstract: Досліджено психологічні закономірності становлення особистості як статевої істоти, особливості її гендерного та психосексуального розвитку під впливом факторів соціалізації. На основі теоретичних засад генетичної психології розглянуто процес засвоєння дитиною статевих ролей та їхню диференціацію, взаємозв’язок соціостатевих та сексуальних настановлень у формуванні образу Я, вплив статевих стереотипів на розвиток статево- типізованої поведінки. Розкрито соціально-психологічні чинники, які детермінують процес набуття індивідом статевої ідентичності в нормі та патології, і орієнтацію на традиційний чи паритетний розподіл сімейних та соціальних ролей. Обґрунтовано необхідність спрямування змісту виховного процесу на розвиток андрогінних властивостей особистості, переборення статевих упереджень, усунення гендерної комплементарності та підлеглості. Визначено роль вчителів, батьків та ЗМІ у попередженні дисгармонійних міжстатевих стосунків, профілактиці проявів сексизму щодо жіночої та чоловічої статі та у звуженні діапазону гендерних ролей. Висвітлено теоретичні та практичні положення щодо інтеграції сексуальної сфери в ціннісно-смислову структуру свідомості людини, прослідковано роль статевого виховання у варіативності сексуальної поведінки, у здатності дітей та юнацтва до самовизначення у сфері збереження сексуального та репродуктивного здоров’я. Поглиблено існуючі уявлення про розвиток концепції Я у людей з порушенням сексуальних орієнтацій та досвідом сексуальної віктимізації. Запропоновано концептуальну модель надання практичної психологічної допомоги дітям та учнівській молоді у вирішенні проблем сексологічного характеру, попередженні сексуальних зловживань.
Диссертация посвящена психологическим закономерностям становления личности как представителя определённого пола, особенностям её гердерного и психосексуального развития под влиянием разных социализирующих факторов. На основе теоретических принципов генетической психологии, системного анализа рассматривается процесс усвоения ребёнком половых ролей и их дифференциация, взаимосвязь социополовых и сексуальных установок в формировании образа Я, влияние половых стереотипов на развитие полотипизованного поведения. Раскрываются те социально-психологические воздействия, которые детерминируют процесс приобретения индивидом половой идентичности в норме и патологии, развитие его ориентаций на традиционное или партнёрское распределение семейных и социальных ролей. Традиционный взгляд на семью, дихотомия маскулинности-феминности расценивается как главный фактор, дифференцирующий психологию пола.
The dissertation deals with psychological aspects of self-concept development regarding gender identity and with the influence of various socialization processes on the gender and psychosexual development of individuals. Based on the theory of genetic psychology, the dissertation addresses the process of gender role adoption and differentiation by children, the interplay of cultural, gender, and sexual directives in the self-concept development, and the influence of gender stereotypes on the development of gender-typified behavior. The dissertation discusses social-psychological factors influencing the adoption of normal and inverted gender identity by individuals, their orientation at traditional or egalitarian division of family and social roles. The author argues for the necessity of directing the educational process at the development of the androgynous characteristics of personality, at the overcoming of gender stereotypes and inequality of sexes. The dissertation sheds light on the role of teachers, parents, and mass media in the prevention of dysfunctional relations between sexes, of sexism toward either sex and narrowing of gender roles. The dissertation discusses theoretical and practical notions of the integration of sexual sphere into the value system of individuals. Additionally, it addresses the role of gender education in the variability of sexual behaviour and in the abitity of children and youth to define tremselves regarding sexual and reproductive health. The dissertation sheds light on the self-concept development among people with untraditional sexual orientations and among sexually abused. The author proposes the conceptual model of practical psychological aid to children and students directed toward solving sexual problems and prevention of sexual abuse.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7898
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Govorun.pdf262.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.