DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7879
Title: Функціонально-семантична категорія локативності у сучасній російській мові
Authors: Богданова, Інга Василівна
Keywords: категорія локативності
категория локативности
category of locativity
концепт локативності
концепт локативности
concept of locativity
функціонально-семантичне поле локативності
функционально-семантическое поле локативности
functional-semantic field of locativity
матричний принцип
матричный принцип
matrix principle
функції топосу
функции топоса
functions of the topos
мікротопос
микротопос
microtopos
Issue Date: 1998
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Богданова, Інга Василівна. Функціонально-семантична категорія локативності у сучасній російській мові : автореф. ... дис. канд. філол. наук: 10.02.02 / І. В. Богданова ; наук. кер. О. О. Селіванова ; М-во освіти і науки України ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 1998. - 16 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню функціонально-семантичної категорії локативності у сучасній російській мові. Об’єктом комплексного аналізу є різнорівневі мовні та мовленнєві засоби локативності, на підставі яких моделюється функціонально-семантичне поле поліцентричного дифузного типу за принципом матриці. У роботі обгрунтовується текстова категорія топосу, яка визначається на основі когезійно-інтеграційної взаємодії компонентів ФСП у художньому творі.
Диссертация посвящена исследованию функционально-семантической категории локативности в современном русском языке. Объектом комплексного анализа являются разноуровневые языковые и речевые средства локативности, служащие основанием для моделирования функционально-семантического поля локативности полицентрического диффузного типа по принципу матрицы. В работе обосновывается текстовая категория топоса на основе когезийно-интегративного взаимодействия компонентов ФСП локативности в художественном произведении.
The Thesis devoted to the research of the functional-semantic category of locativity in the modern Russian language. The objects of the complete analysis are the different-level language and speech means of locativity, which are the basis for modeling of the functional-semantic field of the locativity of polycentric diffuse type according to the matrix principle. The thesis proves the textual category of the topos on the basis of the cohesion-integral interactivity of the components of the FSF in fiction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7879
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogdanova.pdf339.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.