DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7791
Title: Корекція комунікативних бар'єрів у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ
Authors: Митурак, М. Т.
Keywords: комунікативні бар‘єри
діти молодшого шкільного віку із ФФНМ
комунікативна діяльність
коммуникативные барьеры
дети младшего школьного возраста с ФФНР
коммуникативная деятельность
communication barriers
primary school children with phonetic and phonemic disorder
communicative activities
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Митурак М. Т. Корекція комунікативних бар'єрів у дітей молодшого шкільного віку з ФФНМ / М. Т. Митурак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 27. - C. 125-129.
Abstract: У статті розглядаються напрями діагностики та корекції комунікативних бар‘єрів у дітей молодшого шкільного віку із ФФНМ. Описано особливості психосоціального розвитку цієї категорії дітей. Визначено параметри дослідження комунікативної компетенції дитини у сукупності комунікативного, комунікативно-когнітивного та лінгвістичного компонентів мовлення. Розкрито шляхи встановлення закономірностей психічного розвитку дитини на основі інтегральних критеріїв. Запропоновано алгоритм та методи діагностики комунікативних бар‘єрів. Окреслено напрями використання результатів діагностики щодо подальшої психокорекційної роботи та прогнозування можливих труднощів на етапі навчальної та соціально-психологічної адаптації. Обґрунтовано необхідність надання їм логопедичної та психологічної допомоги, яка має бути специфічною як за цільовою направленістю, так і за організацією процесу. Окреслено психотерапевтичний напрям роботи психолога на основі врахування психодіагностичних даних. Запропоновано напрями психотерапевтичної роботи у відповідності з різновидами особистісних змін. Розкрито роль комплексності логопедичної та психологічної допомоги. Окреслено педагогічні умови для ефективності формування комунікативної діяльності дітей молодшого шкільного віку із ФФНМ.
В статье рассматриваются направления диагностики и коррекции коммуникативных барьеров у детей младшего школьного возраста с ФФНР. Описаны особенности психосоциального развития этой категории детей. Определены параметры исследования коммуникативной компетенции ребенка в совокупности коммуникативного, коммуникативно-когнитивного и лингвистического компонентов речи. Раскрыты пути установления закономерностей психического развития ребенка на основе интегральных критериев. Предложен алгоритм и методы диагностики коммуникативных барьеров. Определены направления использования результатов диагностики по дальнейшей психокоррекционной работы и прогнозирования возможных трудностей на этапе учебной и социально-психологической адаптации. Обоснована необходимость предоставления им логопедической и психологической помощи, которая должна быть специфической как по целевой направленности, так и по организации процесса. Определены психотерапевтическое направление работы психолога на основе учета психодиагностических данных. Предложены направления психотерапевтической работы в соответствии с разновидностями личностных изменений. Раскрыта роль комплексности логопедической и психологической помощи. Определены педагогические условия для эффективности формирования коммуникативной деятельности детей младшего школьного возраста с ФФНР.
The article examines the areas of diagnosis and correction of communication barriers in primary school children with phonetic and phonemic disorders. Describes the features of psychosocial development of these children. Defined the parameters of the study of communicative competence of the child in the aggregate, communicative, communicative and cognitive and linguistic components of speech. Reveals ways to elucidate the mental development of the child based on integrated criteria. Available the algorithm diagnostic methods and communication barriers. Outlined areas of diagnostic results of further work and psycho forecasting possible difficulties at the stage of training and social-psychological adjustment. The necessity of providing them with speech therapy and psychological assistance, to be specific than the target orientation and the organization process. Outlined psychotherapeutic direction of the psychologist with due regard psychodiagnostic data. Directions psychotherapeutic work in accordance with the kind of personality change. Solved the role of complex speech therapy and psychological help. Outlined pedagogical conditions for the effectiveness of communicative activity of primary school children with phonetic and phonemic disorders.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7791
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myturak.pdf486.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.