DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/779
Title: Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі
Authors: Бурлакова, Ольга Олександрівна
Keywords: Болонська конвенція
вища освіта
освітній потенціал
європейський освітній простір
євроінтеграція
соціально-економічна ефективність освіти
якість освіти
the Bologna Convention
higher education
educational potential
the European educational area
the European integration
social-economic efficiency of education
quality of education
Issue Date: 2007
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Бурлакова, Ольга Олександрівна. Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / О. О. Бурлакова ; наук. кер. Н. В. Ігнатенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 17 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню механізмів та шляхів відтворення вищої освіти України в процесі її євроінтеграції. Висвітлюються системні реформування вищої освіти, розкриваються теоретичні засади розвитку вищої освіти України в ХХІ столітті, визначаються економічні складові, напрямок та порядок проведення системних реформ, обґрунтовується необхідність інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір. У дисертації одержали подальший розвиток аналіз використання народногосподарського потенціалу освіти, систематизація показників економічної і соціально-економічної ефективності освіти, а також дослідження тенденції потенціалу вищої освіти України. Встановлено, що якість є невід’ємною складовою потенціалу вищої освіти, має міжнародне визнання і закладається в основу визнаних стратегій розвитку вищої освіти не тільки як філософська, а також як політична категорія. Підкреслено керівну роль держави в забезпеченні якості вищої освіти. Зроблено висновок про те, що обґрунтування та актуалізація поняття якості вищої освіти пов’язане зі створенням державних стандартів та визначенням процедур розрахунків індикаторів якості, що відповідають вимогам Болонського процесу.
The dissertation focuses on the research of the mechanisms and ways of the revival of Ukraine’s higher education in the process of its European integration. The author analyzes the system reforms of higher education, reveals the theoretical bases of the development of Ukraine’s higher education in the 21st century, defines the economic components, tendency and procedure of the system reforming, and proves the necessity of integrating Ukraine’s higher education into the European educational area. The author is convinced that quality is an integral component of higher education potential; it is internationally recognized and it is laid into the foundation of the acknowledged strategies of the development of higher education not only as a philosophic but also as a political category. The researcher emphasizes the leading role of the State in ensuring the quality of higher education and comes to the conclusion that the substantiation and the actualization of the concept of high education are connected with the creation of State standards and definite procedures of the calculations of quality indicators in conformity with the requirements of the Bologna Convention.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/779
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burlakova.pdf271.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.