DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7751
Title: Особливості темпераметру підлітків з легкою розумовою відсталістю
Authors: Огороднійчук, З. В.
Клименко, В. В.
Keywords: темперамент
легка розумова відсталість
психодіагностичне обстеження
темперамент
легкая умственная отсталость
психодиагностическое обследование
temperament
mild mental retardation
psychodiagnostic examination
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Огороднійчук З. В. Особливості темпераметру підлітків з легкою розумовою відсталістю / З. В. Огороднійчук, В. В. Клименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 26. - C. 352-357.
Abstract: Стаття розкриває особливості темпераменту підлітків з легкою розумовою відсталістю, знання яких є необхідною умовою вибору ефективних шляхів допомоги для успішної соціально-психологічної адаптації підлітків у соціумі. Автори в своїй роботі проаналізували існуючі підходи де вивчаються теорії темпераменту. Дане дослідження проводилося на базі школи – інтернату №26 для дітей з порушенням розумового і фізичного розвитку. Діагностовані були учні 8-го класу з діагнозом - легка розумова відсталысть, F 70. Для вивчення особливостей темпераменту підлітків були використані такі методики:1. Методика «Шкала емоційної стабільності - нестабільності (нейротизму)» Г. Айзенка. 2.Методика «Дослідження типу темпераменту» Г.Айзенка. 3.Методика «Дослідження властивостей темпераменту» В.М.Русланова. Методика «Шкала емоційної стабільності - нестабільності (нейротизму)» показала середню емоційну стабільність на 50 % учнів, емоційну стабільність у 37,5 % учнів і лише у 12,5 % тестованих – емоційну нестабільність. За методикою «Досідження типу темпераменту»- більше 60 % учнів мають холеричний тип темпераменту, 12,5 % учнів мають меланхолічний тип темпераменту та 25 % мають невизначений тип темпераменту або - осьовий - їх результати лежать в межі зіткнення всіх типів темпераменту – ідеальне поєднання. За результатами методики ««Дослідження властивостей темпераменту» у 70 % підлітків відмічається середні та високі показники по блокам- ергічність, пластичність та темп, та низькі показники по блоку – емоційна чутливість, 20 % показники по блокам мають середні показники, та у 10 % учнів блок емоційна чутливість перевищує по показникам ніж блоки ергічність, пластичність та темп. Отримані результати свідчать про особливості темпераменту підлітків з легкою розумовою відсталістю – оскільки більшість з учнів мають холеричний тип темпераменту, меншість – меланхолічний, а сангвініків та флегматиків зовсім не було виявлено. Також спостерігаються особливості певних проявів темпераменту розумово відсталих підлітків. Емоційна чутливість набагато знижена у таких дітей. Рівень нейротизму у більшості має середню вираженість – тобто наближений до норми.
Статья раскрывает особенности темперамента подростков с легкой умственной отсталостью, знание которых является необходимым условием выбора эффективных путей помощи для успешной социально - психологической адаптации подростков в социуме . Авторы в своей работе проанализировали существующие подходы где изучаются теории темперамента . Данное исследование проводилось на базе школы - интерната № 26 для детей с нарушением умственного и физического развития. Диагностированы были ученики 8- го класса с диагнозом - легкая умственная отсталость, F 70 .Для изучения особенностей темперамента подростков были использованы следующие методики:1 . Методика « Шкала эмоциональной стабильности - нестабильности ( нейротизма ) » Г. Айзенка.2 . Методика «Исследование типа темперамента » Айзенка. 3 . Методика « Исследование свойств темперамента » В.М.Русланова .Методика « Шкала эмоциональной стабильности - нестабильности ( нейротизма ) » показала среднюю эмоциональную стабильность на 50 % учащихся, эмоциональную стабильность в 37,5 % учащихся и только у 12,5% тестируемых - эмоциональную нестабильность. По методике « Исследование типа темперамента » - более 60 % учащихся имеют холерический тип темперамента , 12,5 % учащихся имеют меланхолический тип темперамента и 25 % имеют неопределенный тип темперамента или - осевой - их результаты лежат в грани столкновения всех типов темперамента - идеальное сочетание. По результатам методики «Исследование свойств темперамента »в 70 % подростков отмечается средние и высокие показатели по блокам - эргичность , пластичность и темп , и низкие показатели по блоку - эмоциональная чувствительность , 20 % показатели по блокам имеют средние показатели , и в 10 % учащихся блок эмоциональная чувствительность превышает по показателям чем блоки эргичность , пластичность и темп. Полученные результаты свидетельствуют об особенностях темперамента подростков с легкой умственной отсталостью - поскольку большинство из учащихся имеют холерический тип темперамента , меньшинство - меланхолический , а сангвиников и флегматиков не было обнаружено. Также наблюдаются особенности определенных проявлений темперамента умственно отсталых подростков . Эмоциональная чувствительность намного снижена у таких детей . Уровень нейротизма в большинстве имеет среднюю выраженность - то есть приближенный к норме.
The article reveals the peculiarities of temperament adolescents with mild mental retardation, knowledge of which is a prerequisite for choosing effective ways to care for a successful social and psychological adjustment of adolescents in society. The authors in their work analyzed the existing approaches where the study of the theory of temperament. This study was conducted at the school - boarding school № 26 for children with mental and physical development. Diagnosed were students of 8th class of diagnosis - mild mental vidstalыst , F 70.To study the characteristics of temperament were teenagers used the following methods:1. Method of "Scale of emotional stability - instability ( neyrotyzm )" H. Eysenck. 2. Method "Studies such as temperament " H.Ayzenka.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7751
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogorodnijchyk Z.V., Klymenko.pdf308.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.