DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7723
Title: Методика вивчення рівня економічної культури у старшокласників з тяжкими порушеннями зору
Authors: Федоренко, М. І.
Keywords: економічне виховання
методика, констатувальне дослідження
старшокласники
экономическое воспитание
методика констатирующего исследования
старшеклассники
economic education
a technique study level characteristics
high school
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Федоренко М. І. Методика вивчення рівня економічної культури у старшокласників з тяжкими порушеннями зору / М. І. Федоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 26. - C. 238-242.
Abstract: В статті розкривається значення економічного виховання підростаючого покоління. Аналізується проблема економічного виховання учнів з тяжкими порушеннями зору на сучасному етапі розвитку суспільства. Дається визначення основних теоретичних понять «економічна свідомість», «економічна культура». «економічне мислення», «економічне виховання», складових економічного виховання. Аналізуються дослідження вчених по даній проблемі. Обґрунтована мета дослідження рівня економічної культури старшокласників з тяжкими порушеннями зору та визначені відповідні завдання, що дасть змогу визначити реальний стан економічного виховання в спеціальних школах і в подальшому дозволить розробити методику його удосконалення. Запропонована методика проведення констатувального експерименту, що складається з п‘яти етапів, та відповідних кожному з етапів методи дослідження. Розроблено критерії сформованості кожної зі складових економічної культури старшокласників: когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний та поведінково-діяльнісний. Визначено показники сформованості економічної культури у старшокласників загальноосвітніх та спеціальних шкіл для дітей з порушеннями зору, що відповідають трьом рівням (високий, середній та низький) та за кожним з визначених критеріїв.
В статье раскрывается значение экономического воспитания подрастающего поколения. Анализируется проблема экономического воспитания учащихся с тяжелыми нарушениями зрения на современном этапе развития общества. Дается определение основных теоретических понятий «экономическое сознание», «экономическая культура». «экономическое мышление», «экономическое воспитание», составляющих экономического воспитания. Анализируются исследования ученых по данной проблеме. Обоснована цель исследования уровня экономической культуры старшеклассников с тяжелыми нарушениями зрения и определены соответствующие задачи, что позволит определить реальное состояние экономического воспитания в специальных школах и в дальнейшем позволит разработать методику его совершенствования. Предложенная методика проведения констатирующего эксперимента состоит из пяти этапов, и соответствующих каждому из этапов методов исследования. Разработаны критерии сформированности каждого из составляющих экономической культуры старшеклассников: когнитивный, эмоционально - ценностный, мотивационный и поведенчески - деятельностный. Определены показатели сформированности экономической культуры у старшеклассников общеобразовательных и специальных школ для детей с нарушениями зрения, соответствующие трем уровням (высокий, средний и низкий ) и по каждому из определенных критериев.
In the article the importance of economic education of the younger generation. The problem of economic education of students with severe visual impairments in modern society. Defines the basic theoretical concepts of "economic consciousness", "economic culture", "еconomic thinking", "economic education", component of economic education. Analyzed research scientists on this issue. Reasonable goal of the study of economic culture of high school students with severe visual impairment and determined appropriate tasks that will help determine the actual state of economic education in special schools and in the future will develop a methodology for its improvement. The technique of conducting experiment consists of five stages, and each stage of the respective methods. The criteria of formation of each of the components of economic culture of high school students: cognitive, emotional and evaluative, motivational and behavioral and activity. Indices of economic culture in the formation of secondary school students and special schools for children with visual impairments, corresponding to three levels (high, medium and low) and each of the identified criteria.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7723
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorenko M.I..pdf390.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.