DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7705
Title: Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ
Authors: Митник, О. Я.
Keywords: інклюзивна освіта
ситуація розмірковування
проблемно-пошуковий діалог
инклюзивное образование
ситуация рассуждения
проблемно - поисковый диалог
inclusive education
the situation of thinking
problem-search dialog
інклюзивне навчання
інтерактивний метод навчання
inclusive teaching
interactive method of teaching
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Митник, О. Я. Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ / О. Я. Митник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – C. 151-155.
Abstract: У статті розкрито зміст понять: «інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання», «ситуація розмірковування»; презентовано психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ та систему цільових орієнтирів, на основі яких будується навчально-виховний процес в інклюзивних класах; визначено позиції вчителя й учнів в інклюзивних класах, засоби їх взаємодії у навчально-виховному процесі. Значну увагу приділено психологічним механізмам розгортання ситуації розмірковування на уроці. Доведено необхідність розвитку поняттєвого, дивергентного мислення та мовлення дитини з метою досягнення успіху у соціумі. Охарактеризовано та систематизовано інтерактивні методи навчання. На прикладі роботи експериментальних навчальних закладів міста Києва доведено, що впровадження у навчально-виховний процес інклюзивних класів ситуацій розмірковування та успіху, інтерактивних методів навчання дало змогу позбавити дітей з особливими потребами певних психологічних проблем, а саме: відчуття незахищеності та тривоги. Діти стали прихильніше ставитися до оточуючих, зріс інтерес до навчальної діяльності, розвинулося мовлення, зросла пізнавальна активність, покращилися показники фізичного розвитку. Діти стали частіше спілкуватися з ровесниками, ініціювати акти спілкування та активно відповідати на пропозиції, набули якостей цікавих і привабливих для спілкування партнерів.
В статье раскрыто содержание понятий: « инклюзивное образование», «инклюзивное обучение», «ситуация рассуждения»; представлены психолого-педагогические условия инклюзивного обучения в школах и систему целевых ориентиров, на основе которых строится учебно-воспитательный процесс в инклюзивных классах, определены позиции учителя и учащихся в инклюзивных классах, средства их взаимодействия в учебно-воспитательном процессе. Особенное внимание уделяется психологическим механизмам протекания ситуации рассуждения на уроке. Доказано необходимость развития понятийного, дивергентного мышления и речи ребѐнка для достижения успеха в социуме. Представлена характеристика и систематизация интерактивных методов обучения. На примере работы экспериментальных учебных заведений города Киева доказано, что внедрение в учебно-воспитательный процесс инклюзивных классов ситуаций рассуждения и успеха, интерактивных методов обучения помогло избавить детей с особенными потребностями определѐнных психологических проблем, а именно: чувство незащищѐнности и тревоги. Дети стали более лояльными к окружающим, улучшилась речь, у них возрос интерес к учебной деятельности, возросла познавательная активность, стали лучшими показатели физического развития. Дети начали чаще общаться с ровесниками, проявлять инициативу в общении, активно отвечать на предложения, приобрели качества интересных для общения партнѐров.
The article reveals the content of the concepts "inclusive education", "inclusive teaching", "the situation of discourse"; presented psycho- pedagogical conditions of inclusive education system in schools and targets on which is built the educational process in inclusive classrooms, teachers and scholars positions are defined in inclusive classrooms, the means of their interaction in the educational process. Special attention is paid to the psychological mechanisms of the deployment of the situation of reasoning in the classroom. Proved the necessity of the development of the conceptual, divergent thinking and talking qualities of the scholar to achieve success in society. Characterized and systematized the interactive teaching methods. On the example of the experimental schools of Kyiv proved that the implementation of the educational process of inclusive classes reflect situations and succeed, interactive teaching methods made it possible to deprive children with special needs some psychological problems, namely, insecurity and anxiety. The scholars were treated more favorably to others, increased interest in learning activities developed speech, increased cognitive activity, improvements in physical development. Scholars were more likely to communicate with their peers to initiate acts of communication and actively respond to the proposal came as an interesting and attractive for communication partners.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7705
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mytnyk.pdf469.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.