DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 26 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7698
Title: Реалізація проекту "Соціалізація слабозорих дітей засобами твочого виховання в рубіжанському НРЦ "Кришталик"
Authors: Колодна, Н. А.
Keywords: навчально-реабілітаційний центр
соціалізація дітей зі зниженим зором
творчий розвиток дитини
учебно-реабилитационный центр
социализация детей с пониженным зрением
творческое развитие ребенка
education and rehabilitation center
socialization of children with low vision
the creative development of the child
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Колодна, Н. А. Реалізація проекту "Соціалізація слабозорих дітей засобами твочого виховання в рубіжанському НРЦ "Кришталик" / Н. А. Колодна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – C. 125-129.
Abstract: У статті викладено основні напрямки роботи навчально-реабілітаційного центру з супроводу, підтримки і забезпечення успішної соціалізації дітей зі зниженим зором в умовах спеціального навчання. Розглянуто основний напрямок роботи - виховна та корекційна спрямованість діяльності колективу з формування творчої особистості учня. Позначено основну мета проекту творчого розвитку дитини: самореалізація сліпих та слабозорих дітей; оптимальний розвиток особистості у відповідності зі схильностями та здібностями; індивідуальний розвиток творчих можливостей; підтримка ініціативи і творчих починань учнів. Представлено завдання соціально-педагогічного супроводу з розвитку творчих здібностей дітей. Розглянуто види (напрямки) роботи з соціально-педагогічного супроводу щодо розвитку творчих здібностей учнів: діагностика (індивідуальна і групова); соціально-педагогічна просвіта; формування естетично-гуманітарної культури; розвиток соціально-педагогічної компетентності педагогів, вихователів, шкільних психологів, батьків. Висвітлено основні напрямки виховної роботи: суспільно-патріотичне виховання; правове, превентивне, національне, морально-етичне виховання, спортивно-оздоровча робота; екологічне та художньо-естетичне виховання. Висвітлено результати діяльності колективу та досягнення учнів за останні 7 років експериментальної роботи.
В статье изложены основные направления работы учебно-реабилитационного центра по сопровождению, поддержке и обеспечению успешной социализации детей со сниженным зрением в условиях специального обучения. Рассмотрено основное направление работы – воспитательная и коррекционная направленность деятельности коллектива по формированию творческой личности ученика. В статье обозначены основные цели проекта творческого развития: самореализация слепых и слабовидящих детей; оптимальное развитие личности в соответствии со склонностями и способностями; индивидуальное развитие творческих возможностей, поддержка инициативы и творческих начинаний учеников. Представлены задачи социально-педагогического сопровождения в развитии творческих способностей детей. Рассмотрены виды (направления) работы по социально-педагогическому сопровождению развития творческих способностей учащихся: диагностика (индивидуальная и групповая) социально-педагогическое просвещение, формирование эстетически-гуманитарной культуры, развитие социально-педагогической компетентности педагогов, воспитателей, школьных психологов, родителей. Освещены основные направления воспитательной работы: общественно-патриотическое воспитание; правовое, превентивное, национальное, морально-этическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа; экологическое и художественное-эстетическое воспитание. Освещены результаты деятельности коллектива и достижения учеников за последние 7 лет экспериментальной работы.
The article outlines the main areas of work training rehabilitation center for maintenance, support and successful socialization of children with visual impairments in terms of special education. The main directions of work – educational and correctional orientation of collective activity on the formation of a creative individual pupils. The article outlined the main objective of the project creative development: self-realization of the blind and visually impaired children, the optimal development of the individual in accordance with the inclinations and abilities, personal development of creative opportunities, support initiatives and creative endeavors pupils. Presented problems of socio-pedagogical support in the development of children's creative abilities. The types (direction) of socio-pedagogical support of the development of creative abilities of pupils: diagnostics (individual and group), socio-pedagogical education, the formation of an aesthetical and humanitarian culture, the development of social and pedagogical competence of teachers, educators, school counselors, and parents. Highlights of educational work: social-patriotic education, legal, preventive, national, moral and ethical education, sports and recreation activities, environmental and artistic and aesthetic education.The article outlines achievement of pupils in the last 7 years of experimental work.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7698
Appears in Collections:Випуск 26

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodna.pdf375.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.