DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 28 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7653
Title: До проблеми формування мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі
Authors: Шеремет, М. К.
Keywords: мовленнєвий розвиток
мова та мовлення
мовленнєва діяльність
речевое развитие
язык и речь
речевая деятельность
speech development
language and speech
speech activity
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шеремет М. К. До проблеми формування мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі / М. К. Шеремет // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 28. - C. 248-252.
Abstract: У статті описані фізіологічні та психологічні передумови мовленнєвого розвитку дітей в онтогенезі і патогенезі. Розглядається роль словесних сигналів в регуляції поведінки дітей. Розкрито природу формування мовлення, яка полягає в тому, що мовлення дитини розвивається внаслідок сприйняття мовлення дорослих і власної мовної активності; орієнтування дитини в мовних явищах створює умови для самостійного розвитку мовлення і, нарешті, провідним завданням під час розвитку мовлення дітей є формування у них мовних узагальнень і елементарного усвідомлення явищ мови і мовлення.
В статье описаны физиологические и психологические предпосылки речевого развития детей в онтогенезе и патогенезе. Рассматривается роль словесных сигналов в регуляции поведения детей. Раскрыта природа формирования речи, состоящая в том, что речь ребенка развивается вследствие восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; ориентировки ребенка в языковых явлениях создает условия для самостоятельного развития речи и, наконец, ведущей задачей при развитии речи детей является формирование у них языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи.
This article describes the physiological and psychological preconditions for speech development within ontogenesis and pathogenesis. It examines the role of verbal signals in adjustment and regulation of children's behaviour. It explains the nature of speech development, consisting in the fact that the child's speech develops due to the perception of the adults‘ speech and their own speech activity. Child's orientation in language phenomena creates preconditions for independent speech development and, finally, the main task of children‘s speech development becomes establishment of linguistic generalisations and fundamental understanding of language and speech phenomena.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7653
Appears in Collections:Випуск 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sheremet.pdf387.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.