DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7584
Title: Механізми психологічного захисту та копінг-стратегій в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної допомоги
Authors: Дем'яненко, Б. Т.
Keywords: механізми психологічного захисту
Я-концепція
архетипи
комплексна медико-психолого-педагогічна корекція
механизмы психологической защиты
Я-концепция
архетипы
комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция
psychological defense mechanism
self-concept
archetypes
complex medical-psychological-pedagogical remediation
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Дем'яненко, Б. Т. Механізми психологічного захисту та копінг-стратегій в теорії і практиці корекційної та психотерапевтичної допомоги / Б. Т. Дем'яненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – C. 281-287.
Abstract: У статті розглядається роль механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій у формуванні особливостей характеру і особистості, в нормі та при психологічних та психопатологічних проблемах. Відмічаються особливості взаємодії між структурою психічної індивідуальності та Я-концепцією. В структурі психічної індивідуальності виділяється особлива роль «перехідної області», яка набуває ключового значення для особистісного росту. Підкреслюється взаємозв’язок між функціонуванням механізмів психологічного захисту та копінг-стратегіями. Психологічні потреби мають тісний зв’язок з основними архетипами. Вперше виділений архетип свободи, названий Лібертас. Виділяється поняття екзистенціальних форм психологічного захисту. Серед цих форм захисту автор пропонує два варіанти механізмів захисту, які названі «втеча від свободи» та «втрата цілісності». Існує генетичний зв’язок між механізмами захисту, копінг-стратегіями та субособистостями. Основні тіньові субособистості – Уникаючий, Саботажник та Жертва – пов’язані з механізмами захисту: заперечення, проекція та регресія. А основні позитивні субособистості – Вольова, Раціональна та Цілісна – з конструктивною активністю, проблемним аналізом та оптимізмом. Комплексна медико-психолого-педагогічна корекція передбачає знання механізмів корекційної та психотерапевтичної допомоги.
В статье рассматривается роль механизмов психологической защиты и копинг-стратегий в формировании особенностей характера и личности, в норме и при психологических и психопатологических проблемах. Отмечаются особенности взаимодействия между структурой психической индивидуальности и Я-концепцией. В структуре психической индивидуальности выделяется особая роль «переходной области», которая имеет ключевое значение для личностного роста. Подчеркивается взаимосвязь между функционированием механизмов психологической защиты и копинг-стратегиями. Психологические потребности имеют тесную связь с основными архетипами. Впервые выделен архетип свободы, который назван Либертас. Выделяется понятие екзистенциальных форм психологической защиты. Среди этих форм защиты автором предложены два варианта механизмов защиты, которые названы «бегство от свободы» и «потеря целостности». Имеется генетическая связь между механизмами защиты, копинг-стратегиями и субличностями. Основные теневые субличности: Избегающий, Саботажник и Жертва – связаны с механизмами защиты: Отрицание, Проекция и Регрессия. А основные позитивные субличности – Волевая, Рациональная и Целостная – связаны с конструктивной активностью, проблемным анализом и оптимизмом. Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция предполагает знание механизмов коррекционной и психотерапевтической помощи.
The article highlights the role of psychological defense mechanism and coping strategies in the process of character and personality traits formation, both in normal state and with mental and psychopathological problems. The author observes the interaction trends between the structure of psychological individuality and self-concept. He lays stress on the role of ―the transition region‖ (in the structure of psychological individuality) which plays the key part in the personal development. The article discusses the relationship between the functioning of psychological defense mechanism and coping strategies. Psychological needs have a strong relation with basic archetypes. This is the first time when the archetype of freedom is highlighted, it’s called Libertas. The author defines the concept of existential forms of psychological defense. Between them he suggests two defense mechanisms: ―escape from freedom‖ and ―loss of integrity‖. There is a genetic relationship between defense mechanisms, coping strategies and sub-personalities. The main shadow sub-personalities – the Avoiding, the Saboteur and the Victim – relate to the defense mechanisms of denial, projection and regression. And the main positive sub-personalities - Strong-willed, Rational and Integral – relate to the coping strategies of constructive activity, problem analysis and optimism. The complex medical-psychological-pedagogical remediation presupposes knowing of the remedial and psychotherapeutic assistance mechanisms.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7584
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demyanenko.pdf410.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.