DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 24 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7583
Title: До питання про вплив історичних та культуральних чинників на природу психофізичних та поведінкових порушень
Authors: Білецький, О. А.
Сарнацький, С. В.
Keywords: норма
патологія
анормальний розвиток
антропогенний ландшафт
культурний простір
норма
патология
анормальное развитие
антропогенний ландшафт
культурний простор
standard
disorder
anormal development
cultural spase
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Білецький, О. А. До питання про вплив історичних та культуральних чинників на природу психофізичних та поведінкових порушень / О. А. Білецький, С. В. Сарнацький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 24. – C. 27-30.
Abstract: У статті розглянуто проблему визначення впливу історичних та культуральних факторів на природу психофізичних та поведінкових порушень у людини. Здійснено аналіз цієї проблеми з античної епохи до наших часів. Обгрунтовано положення про те, що психофізична норма й відхилення від неї, як деякі суб’єктивні реальності антропогенного ландшафту і феномена культури не зводяться тільки до натуральних, органічних подій, Цеположення не потребує особливих доказів. У зв’язку з цим, зазначено вплив історичної ситуації на психофізичний стан здоров’я людства, який у теперішній час вважається більшистю шкіл, які проводять історіко-психологічні та психіатрічні дослідження, а також відповідальність культури не тільки за зміст поведінки, але й за її структуру, що природа конфліктів, стресових ситуацій та механізмів психологічного захісту культурально детермінована. Зроблені висновки, що не дивлячись на явну очевидність, ці положення залишаються декларативним та здебільшого не знаходять реалізації в конкретних наукових дослідженнях і тим паче, у повсякденній клінічній практиці, а різноманітні та різноаспектні варіанти рішення цієї проблеми, яка має як достоїнства, так і явні недоліки, нечіткість термінології зумовлюють її дискусійний характер та ускладнюють ії вміщення в сучасний змістовний дискурс.
В статье рассматривается проблема определения влияния исторических и культуральних факторов на природу психофизических поведенческих нарушений у человека. Осуществлѐн анализ этой проблемы от античной эпохи до наших дней. Обосновано положение, что психофизическая норма и отклонения от неѐ как некоторые субъективные реальности антропогенного ландшафта и феномена культуры не сводятся только к натуральным, организменным событиям, не нуждается в настоящее время в особых доказательствах. В связи с этим, отмечено влияние исторической ситуации на психофизическое состояние здоровья человечества, которое в настоящее время признаѐтся большинством школ, проводящих историко-психологические и психиатричекие исследования, а также ответственность культуры не только за содержание поведения, но и за еѐ структуру, что природа конфликтов, стрессових ситуаций и механизмов психологеской защиты культурально детерминирована. Сделан вывод, что, несмотря на свою очевидность, эти положения остаются декларативными, не находя реализации в конкретных научных исследованиях, и тем более в повседневной клинической практике, а разнообразные и разноаспектные варианти решения данной проблеми, которая имеет достонства как так и явные недостатки, нечѐткость терминологии, придают ей дискуссионный характер и затрудняют еѐ включение в современный содержательний дискурс.
The article deals writh the problem of determination of the influence of historical and cultural factors upon the nature of psychophysical bthavioural disorders of a person. The analyaia of this problem from the ancient times to up-to-date is waok. The influence of historical situation upon pchychophysical condition of man’s health is defined. The conclution can be made that these standings remain solemn not finoling realisation in certain scientific norks and moreover in daily medical practice. Various variants of solving this probltm, which has its advantages and disadvantages,impart debaling character to it.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7583
Appears in Collections:Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biletsky.pdf398.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.